Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-88/21.ZM „Obsługa kominiarska w budynkach Gminy Wągrowiec, administrowanych i zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu”

Maria Wikieł
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 30-11-2021 10:01:00
Placing offers : 07-12-2021 09:00:00
Offers opening : 07-12-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.GZGKiM.3331-88/21.ZM                                                        Wągrowiec, 30 listopada 2021 r.

 

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067 262 14 62
reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE:

 

pn.: Obsługa kominiarska w budynkach Gminy Wągrowiec, administrowanych
i zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wągrowcu”
.

 

1.           TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Z uwagi na wartość zamówienia zawierającą się w przedziale pomiędzy 10 000
a 50 000 zł netto, Zamawiający, prowadzi postępowanie na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w formie rozeznania cenowego, zgodnie z Zarządzeniem  nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 

2.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonywanie  usług kominiarskich w 57 budynkach mieszkalnych i 15 budynkach innych (w tym 2 budynkach ośrodków zdrowia, świetlicach wiejskich, budynkach  administracyjnych, gospodarczych, kotłowniach, budynkach stacji  uzdatniania wody) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r, polegających na:

1)      Sprawdzeniu i czyszczeniu przewodów i połączeń wentylacyjnych,

2)      Sprawdzeniu i czyszczeniu przewodów dymowych i spalinowych - wraz z sporządzeniem protokołów z tych czynności.

 

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

1)  usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) z następującą częstotliwością:

a)         czyszczenie przewodów dymowych – 4 razy w roku wg następującego harmonogramu: I, II, III, IV kwartał

b)         czyszczenie przewodów spalinowych wraz z nasadami kominowymi – 2 razy w roku wg następującego harmonogramu: I, II półrocze

c)         czyszczenie przewodów wentylacyjnych – 1 raz w roku wg następującego harmonogramu: III kwartał

 

W ramach czyszczenia przewodów kominowych Wykonawca w szczególności:

a)   wybiera sadze z kanałów,

b)   wybiera zanieczyszczenia z otworów spalinowych

c)   sprawdza, czy nie nastąpiły:

            - zatkania przewodów kominowych,

            - uszkodzenie przewodów kominowych,

            - niewłaściwe składowanie materiałów przy drzwiczkach wyciorowych lub
kontrolnych.

2)    Zakres usług określonych w pkt 1 obejmuje sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów i wykonanych usług kominiarskich dla przewodów kominowych: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych (podpisanych przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz lokatora potwierdzającego wykonanie przeglądu lub osoba odpowiedzialna za administrowany budynek, np. sołtys lub konserwator) oraz sporządzanie opinii i zaleceń na podstawie przeprowadzonych kontroli i badań.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Prawa i obowiązki Stron, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń,
a także odpowiedzialność Stron zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

3.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

1)      Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2)      Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

4.           TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

 

5.           WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI ROZLICZENIA           :

Rozliczenie następować będzie według faktycznie wykonanej usługi na podstawie ilości i ceny jednostkowej netto przedstawionej w ofercie. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie płatne będzie za każdy kwartał wykonanej usługi. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Zapłata za wykonane usługi nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

 

Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings lub w formie papierowej.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres trwania umowy.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

6.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ:

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

2)       Na ofertę składa się: wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania.

3)      Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4)      Oferty składane w formie papierowej należy opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.

5)      Oferty składane w formie dokumentu elektronicznego należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem zaufanym lub własnoręcznym podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.

6)      Oferty składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7)      Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

8)      W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

9)      Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

10)  Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu

11)  Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

 

7.      FORMA  SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca złoży prawidłowo podpisaną ofertę (załącznik Nr 1) za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings lub w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na zadanie Obsługa kominiarska w budynkach Gminy Wągrowiec, administrowanych i zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu – NIE OTWIERAĆ do 7 grudnia 2021 r. do godz. 9.05”  w Sekretariatcie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.

 

8.           TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7 grudnia 2021 r. do godz. 9.00.

 

9.           TERMIN OTWARCIA OFERT: 7 grudnia 2021 r., godz. 9.05.

 

10.       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings

 

11.       PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ:

a.    Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego:  cena

b.    Waga kryterium: 100%.

 

12.       POZOSTAŁE INFORMACJE

            Kontaktowanie się z Zamawiającym:

  1. w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
  2. w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku
    do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02,
    e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

13.       PODPISANIE UMOWY:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający podpisze umowę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.  

 

14.       ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

15.       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail:
gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl,  reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki:

 

1)       Załącznik nr 1 - Druk oferty.

2)       Załącznik nr 2 – Projektowane Postanowienia Umowy

 

  Agnieszka Ciemachowska

                                                                                /dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

 UWAGA!

Składając  ofertę na platformie zakupowej proszę wpisać odpowiednio: sumę wartości netto z druku oferty, zaznaczyć opcję "różna stawka VAT" oraz sumę wartości brutto z druku oferty oraz załączyć wymagany odpowiednio uzupełniony załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: "druk oferty"

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1 - druk oferty..pdf pdf 236.77 2021-11-30 10:01:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - projekt umowy.pdf pdf 249.18 2021-11-30 10:01:00 Proceeding
Zestawienie budynków komunalnych - obsługa kominiarska - 2022.xls xls 82.5 2021-11-30 10:01:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 766.86 2021-11-30 10:01:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty..doc doc 64 2021-11-30 10:01:00 Subject of the order
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 73.94 2021-12-07 13:43:07 Public message
PROTOKÓŁ.pdf pdf 252.42 2021-12-07 14:13:58 Public message

Announcements

2021-12-07 14:13 Maria Wikieł Zamawiający informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez przez Zdzisława Kantorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zdzisław Kantorski Zakład Kominiarski z siedzibą w Rogoźnie. W załączeniu protokół z postępowania.

PROTOKÓŁ.pdf

2021-12-07 13:43 Maria Wikieł Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu: "Obsługa kominiarska w budynkach Gminy Wągrowiec, administrowanych i zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu".

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-07 09:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia pn. „Obsługa kominiarska w budynkach Gminy Wągrowiec, administrowanych i zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu” kwotę 24.000,00 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Obsługa kominiarska w budynkach Gminy Wągrowiec, administrowanych i zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu” Proszę dołączyć wypełniony i podpisany podpisem druk oferty w formie pliku '.pdf'. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Proszę wpisać odpowiednio: sumę wartości netto z druku oferty, zaznaczyć opcję "różna stawka VAT" oraz sumę wartości brutto z druku oferty.

Załacznik nr 1 - dru [...].doc

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 152