Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MGOPS.0701.16.3.15.2021 Przygotowanie i dowóz posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w okresie 03.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

Deadlines:
Published : 25-11-2021 15:32:00
Placing offers : 06-12-2021 09:00:00
Offers opening : 06-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ posiłki ABS na 2022 r..pdf pdf 431.17 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 233.24 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 2 Formularz oferty.docx docx 73.44 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału.docx docx 65.1 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Grupa kapitałowa.docx docx 64.68 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 5 Wykaz osób.doc doc 76 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Wykaz zrealizowanych usług.doc doc 78.5 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 7 Wykaz wyposażenia zakładu.docx docx 63.61 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 8 Wykaz osób (do wyliczenia punktacji) POPRAWIONY.doc doc 81 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 9 Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 64.37 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 10 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 67.12 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Zał. nr 11 WZÓR UMOWY.pdf pdf 227.23 2021-11-25 15:32:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 181.28 2021-12-06 11:13:50 Public message
zawiadomienie o wynikach postępow. -strona internet..pdf pdf 267.05 2021-12-23 14:19:07 Public message

Announcements

2021-12-23 14:19 Agnieszka Fischer Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2021-12-06 11:13 Agnieszka Fischer Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-06 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 93.600,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298