Proceeding: IN.271.6.59.2021 Świadczenie usług związanych z określeniem wartości rynkowej działek i lokali mieszkalnych oraz inwentaryzacją lokali w 2022 roku wg potrzeb Zamawiającego.

Marek Pięta
Urząd Miejski Gminy Stęszew Department: Referat Inwestycji
Deadlines:
Published : 18-11-2021 14:32:00
Placing offers : 25-11-2021 13:00:00
Offers opening : 25-11-2021 13:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

W imieniu Gminy Stęszew informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Świadczenie usług związanych z określeniem wartości rynkowej działek i lokali mieszkalnych oraz inwentaryzacją lokali w 2022 roku wg potrzeb Zamawiającego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 01.01.2022 r - 31.12.2022 r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 61 8 197 141

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Ochrona danych osobowych

1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stęszew z siedzibą w Urzędzie Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, reprezentowana przez Burmistrza.

2)    administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7)     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)     posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9)     nie przysługuje Pani/Panu:

a)     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie o zaleganiu, niezaleganiu w podatkach.pdf pdf 131.18 2021-11-18 14:32:00 Criterion
Umowa Wycena proj..DOC DOC 58.5 2021-11-18 14:32:00 Criterion
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 347.56 2021-11-26 13:35:28 Public message
Zawiadomienie o wyborze.docx docx 17.24 2021-11-26 13:35:28 Public message

Announcements

2021-11-26 13:35 Marek Pięta Zawiadomienie o wyborze oferty w załączeniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena Wycena działki niezabudowanej: cena za jedną działkę 1 service - (0)
2 Cena Wycena działki zabudowanej: cena za jedną działkę 1 service - (0)
3 Cena Wycena lokalu mieszkalnego: cena za jeden lokal 1 service - (0)
4 Cena Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego: cena za jeden lokal 1 service - (0)
5 Cena Sporządzenie arkusza danych ewidencyjnych lokali: cena za 1 lokal 1 service - (0)
6 Cena Określenie wartości służebności przesyłu: cena za jedną nieruchomość 1 service - (0)
7 Cena Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego: cena za 1 sztukę 1 service - (0)
8 Cena Wycena w celu ustalenia opłaty planistycznej 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5934 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Oświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach - Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan oświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach na rzecz Gminy Stęszew

Oświadczenie o zaleg [...].pdf

(0)
5 Projekt umowy - Zapoznałem/am się z projektem umowy i akceptuję go - proszę potwierdzić

Umowa Wycena proj..D [...].DOC

(0)
Unlock the form

The number of page views: 132