Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.DT.2310.17.2021 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie powiatu mławskiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Bogumiła Waślicka-Balińska
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Deadlines:
Published : 05-11-2021 14:51:00
Placing offers : 22-11-2021 09:00:00
Offers opening : 22-11-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Uwaga! Wykonawca, który będzie składał oferty w ramach obu cześci zamówienia, składa je pod jedną pozycją z opisem, której części dotyczą poszczególne pliki.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.44 2021-11-05 14:51:00 Proceeding
Cz.1.zip zip 10857.33 2021-11-05 14:51:00 Proceeding
Cz.2.zip zip 10343.64 2021-11-05 14:51:00 Proceeding
WR-D-41-3-01-2021.03.02.pdf pdf 11920.36 2021-11-05 14:51:00 Proceeding
WR-D-41-4-02-2021.07.01.pdf pdf 10515.91 2021-11-05 14:51:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 33910.16 2021-11-05 14:51:00 Proceeding
Formularze ofert i druki w formie edytowalnej.docx docx 45.91 2021-11-05 14:51:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 102.69 2021-11-22 09:06:08 Public message
Odpowiedź na pytania w postępowaniu.pdf pdf 636.81 2021-11-19 10:23:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 224.73 2021-11-22 12:33:02 Public message
zawiadomienie o uniważnieniu postępowania.pdf pdf 538.87 2021-11-25 12:38:03 Public message

Announcements

2021-11-25 12:38 Bogumiła Waślicka-Balińska 1. Działając na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawna: art. 255 pkt. 3 Pzp.
Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie faktyczne: W dniu 22.11.2021 r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 453 000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
w ramach Części I:
Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
netto: 1 666 132,43 zł;
brutto: 2 049 342,88 zł

w ramach Części II:
Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
netto:2 437 878,44 zł, brutto:2 998 590,49 zł

Oferty z najniższą ceną w ramach poszczególnych części znacząco przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części, a co za tym idzie, również całości niniejszego zamówienia.
Dokonanie analizy możliwości finansowych przez Zamawiającego prowadzi do stwierdzenia, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie żadnej z części zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty. Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.

zawiadomienie o uniw [...].pdf

2021-11-22 12:33 Bogumiła Waślicka-Balińska Zamawiający zawiadamia o ofertach, jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-22 09:06 Bogumiła Waślicka-Balińska Zamawiający przesyła informacje o kwocie na sfinansowanie zadania.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-11-19 10:23 Bogumiła Waślicka-Balińska Zamawiający informuje, że w dniu 18.11.2021 r. w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania.
Zamawiający udzielił wyjaśnień.
Pytania i odpowiedzi w załączeniu.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 358