Proceeding: CZ-OUDT19-35/21 Świadczenie usług serwisowych i konserwacji wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia

Tomasz Lipiński
Urząd Dozoru Technicznego Department: Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
Deadlines:
Published : 08-10-2021 12:43:00
Placing offers : 14-10-2021 08:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na świadczenie usług serwisowych i konserwacji wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia o nr ewidencyjnym N4709003680 i nr fabrycznym 061125309. 

Specyfikacja wózka: napęd spalinowy gazowy, typ: CPQD18N-RW20, producent: ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING MACHINERY CO LTD (HANGZHOU FORKLIFT TRUCK CO LTD), rok produkcji: 2006. 

Lokalizacja wózka: ul. Ostrowska 388, 61-312 Poznań.

Świadczenie usług serwisowych obejmuje: prowadzenie konserwacji urządzenia (w sposób ciągły przez okres obowiązywania umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami), prowadzenie bieżących regulacji i napraw urządzenia (w przypadku wystąpienia awarii). 

Oferta powinna obejmować: koszt pojedynczej usługi konserwacyjnej zawierającej wszystkie koszty w tym: koszt dojazdu, koszt usługi konserwacyjnej oraz koszt wszelkich materiałów eksploatacyjnych wskazanych w dokumentacji technicznej urządzenia.

Zamawiający wymaga

- faktury wystawiane po każdej wizycie serwisowej;

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania faktury; 

- termin realizacji: do 31 grudnia 2022; 

- termin ważności oferty:  minimum 60 dni;

Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,  
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),  
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego ID 515298; 
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
  • posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań:  

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel.  + 48 61 62 80 339 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Serwis wózka jezdniowego podnośnikowego Specyfikacja wózka: napęd spalinowy gazowy, typ: CPQD18N-RW20, producent: ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING MACHINERY CO LTD (HANGZHOU FORKLIFT TRUCK CO LTD), rok produkcji: 2006 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.9413 PLN, EUR: 4.5733 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”. (0)
3 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - do 31 grudnia 2022 r. (0)
5 Mechanizm podzielonej płatności tzw. "split payment" - W związku z zapisami Ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw z dnia 15.12.2017 r. (Dz.U. 2018, poz. 62), od dnia 1 lipca 2018 roku wprowadzony zostaje mechanizm podzielonej płatności tzw. „split payment”. Generalną zasadą jest stosowanie przez UDT ww. mechanizmu w stosunku do wszystkich podmiotów, które jemu podlegają. W nawiązaniu do powyższej zmiany prosimy o odpowiedź na pytanie: czy Państwa rachunek bankowy jest rachunkiem ROR ? (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) (0)
6 Termin ważności oferty - Minimum 60 dni (0)
Unlock the form

The number of page views: 104