Proceeding: "Dostawa elementów urządzeń wyposażenia ppoż. i systemów oddymiania dla AWL we Wrocławiu"

Deadlines:
Published : 07-10-2021 13:33:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

W imieniu AWL we Wrocławiu zapraszamy wszystkich solidnych dostawców do składania ofert na dostawę elementów urządzeń wyposażenia ppoż. i systemów oddymiania dla AWL we Wrocławiu. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Wykaz Ilości i rodzaju artykułów w załączniku


Dostawa do AWL we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109


 Zamawiający wymaga:

- dostawa: na koszt  Dostawcy wliczona w cenę oferty. do AWL we Wrocławiu

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;  

- termin dostawy: do AWL w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.


Proszę dołączyć do oferty wykaz artykułów z cenami jednostkowymi .- kontakt: proszę o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu. Informujemy również, że jest to miejsce na informacje dodatkowe związane z ofertą.

W przypadku pytań:

-technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel .261658656

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała TadeuszaKościuszki , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

1.      Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danychnadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można sięskontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl lub za pośrednictwempoczty na adres Akademii; 

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacjiprocedur związanych z realizacją zamówień i konkursów, których wartość nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro; 

3.     Pani/Panadane mogą byćprzekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania w oparciu o przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

4.      Pani/Pana danebędą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisypowszechnie obowiązującego prawa. 

5.      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6.      Posiada Pani/Pan- prawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych;- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7.     Nieprzysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych;-  prawo do przenoszenia danychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;-  prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania w związku z art. 21 ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zestaw zakupów.docx docx 16.78 2021-10-07 13:33:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa elementów urządzeń wyposażenia ppoż. i systemów oddymiania dla AWL we Wrocławiu wg opisu 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5733 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - min 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - do 7 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views: 199