Proceeding: 118-W6-2021 Dostawa defibrylatorów AED PLUS ZOOL

Zamówienia Publiczne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Deadlines:
Published : 07-10-2021 12:46:00
Placing offers : 14-10-2021 08:00:00
Offers opening : 14-10-2021 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty bez podania przyczyny.

Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywał tylko poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov.

Udzielenie odpowiedzi innych niż wskazane w kryteriach i warunkach formalnych, bądź udzielenie odpowiedzi w sposób niejednoznaczny spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA: Zamawiający nie akceptuje zamienników ani produktów równoważnych.

Procedura

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tym samym jest wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia.

Realizacja dostawy odbędzie się na podstawie pisemnej umowy.

Miejsce dostawy: Warszawa (02-007), ul. Oczki 1

-----------------------------------------

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
118 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 460.06 2021-10-07 12:46:00 Subject of the order
118 Wzór umowy.pdf pdf 405.24 2021-10-07 12:46:00 Criterion

Announcements

2021-10-14 15:40 Zamówienia Publiczne Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę niżej wymienionego Wykonawcy:
MHKP Sp. z o.o., ul. Aleksandra Orłowskiego 59, 04-830 Warszawa
Cena oferty brutto: 38.772,00 zł.
2021-10-13 10:32 Zamówienia Publiczne W związku z wpłynięciem pytania od potencjalnego Wykonawcy o treści przedstawionej poniżej, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
PYTANIE 1:
Dotyczy: “Każdy zestaw złożony z: … apteczka pierwszej pomocy.”
Proszę o wskazanie przez Zamawiającego jakie ma być wyposażenie apteczki pierwszej pomocy?
Uzasadnienie:
Informacja ta jest niezbędna do prawidłowej wyceny produktu.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający precyzuje, że przez zapis „apteczka pierwszej pomocy” należy rozumieć apteczkę z wyposażeniem minimalnym określonym dla Apteczki DIN 13164.
PYTANIE 2:
Dotyczy: “Parametry techniczne: … Tryb dziecięcy: TAK”
Czy zamawiający wymaga dołączenia dodatkowych elektrod pediatrycznych z dwu letnią żywotnością?
Uzasadnienie:
W defibrylatorze ZOLL AED PLUS nie ma wbudowanego trybu pediatrycznego. Są dostępne dwa rodzaje
elektrod:
1. Dla dorosłych CPR-D Padz z 5 letnią żywotnością (standardowo w zestawie)
2. Dla dzieci Pedi-Padz II z 2 letnią żywotnością (opcjonalne, brak w standardowym wyposażeniu)
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający nie wymaga dołączenia dodatkowych elektrod pediatrycznych.
PYTANIE 3:
Dotyczy: “Czas ładowania do wstrząsu: <10 sek.”
Zwracamy się z prośbą o zmianę przez Zamawiającego tego zapisu biorąc pod uwagę instrukcję obsługi.
Uzasadnienie: Poniżej 10 sekund według karty katalogowej następuje tylko analiza stanu pacjenta
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dopuszcza czas ładowania do wstrząsu pow. 10 sek. jednak nie więcej niż 13 sek.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 defibrylator AED PLUS ZOOL w ukompletowaniu Zgodnie z OPZ

118 Opis przedmiotu [...].pdf

10 set Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Wojciecha Oczki 1
02-007, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5733 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 7 dni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub podać proponowany termin dostawy. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i rozładunku we wskazane miejsce po stronie Wykonawcy. Rozładunek do pomieszczenia magazynowego Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
5 Związanie Ofertą - Wykonawca pozostaje związany Ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Gwarancja i rękojmia - Gwarancja: - Gwarancja na urządzenie : min. 7 lat - Gwarancja baterie: min. 5 lat - Gwarancja elektrody: min. 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. Protokół sporządza Wykonawca. Proszę wpisać "Akceptuję" lub wpisać proponowane okresy gwarancji i rękojmi (0)
7 Podwykonawcy - Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie - wpisać "TAK" lub z możliwym udziałem wymienionych podwykonawców - wpisać "Nazwę, Siedzibę, NIP" proponowanego podwykonawcy. (0)
8 Adres Wykonawcy - Należy podać adres/siedzibę Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy podać adres zamieszkania. (0)
9 Umowa - Akceptujemy wzór umowy - Załącznik, i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Należy wpisać "TAK"

118 Wzór umowy.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 201