Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WAT.272.2.099.009.2021.OP Oferta na dostawę nowych opon zimowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 29-09-2021 06:51:00
Placing offers : 04-10-2021 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 71 320 90 87

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

1.Postępowanie realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2.Postępowania wystawiane na Internetowej Platformy Zakupowej są postępowaniami, które dotyczą zapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i możliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.

3.Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

4.Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

5.Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy, łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

6.Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty zakończenia postępowania.

7.Wybór oferty Zamawiający dokona pisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (za pomocą poczty e-mail), a Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.

8.Jeśli w treści postępowania nie jest napisane inaczej to termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9 Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

10.Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania   ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą – Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem od Zamawiającego, bądź Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy i to bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

12.Zamawiający, w ramach posiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.

13.Niezrealizowanie zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i roszczeń ze strony Wykonawcy.

14.Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się  z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, że akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

15. Wymagane dodatkowe pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.

Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 28 , pok. 28, tel. 0713209081, e-mail: rodo@dolnyslask.witd.gov.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w szczególności na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa. Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego wynikającej przepisów prawa.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.

Zgodnie z art. 55c u.t.d w zakresie zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne.

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".

1) Inspekcja przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wyłącznie w przypadku, gdy:

- zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania prowadzonego przez organ Inspekcji;

- jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych, o których mowa w pkt 1;

- z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych;

- jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu.

2) Ograniczenia

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.

3) Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 ustala administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie wynikają one z przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących terminów. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 z późn. zm).

4) Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu.

5) Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

6) W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia wydaje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o naruszeniu.

7) Przepisy art. 55 a u.t.d. ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez organy Inspekcji postępowań odwoławczych od decyzji wydanych na podstawie ustawy oraz postępowań dotyczących tych decyzji prowadzonych na podstawie art. 145 § 1, art. 145a § 1, art. 145b § 1, art. 154 § 1, art. 155, art. 156 § 1, art. 161 § 1, art. 162 § 1 i 2 oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:

- wykonywanie obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa w tym prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) i prawa polskiego;

- wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;

- do prowadzenia postępowań kontrolnych, administracyjnych, wykroczeń;

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

- przeniesienie danych do archiwum;

- postępowania wyjaśniające;

- doradztwo prawne, które jest świadczone dla DWITD;

- wdrożenie mechanizmów kontroli;

- audyt wewnętrzny.

Okres przetwarzania Twoich Danych Osobowych, zależy w jakim celu zostały zebrane i są przetwarzane, zależnie od przepisów prawa, zgodnie z tymi przepisami metod, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 z późn. zm). Przetwarzamy dane związane z :

- umową lub inną czynnością prawną – na czas niezbędny do realizacji;

- danymi archiwalnymi;

- orzeczeniem sądowym- dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia, kończącego postępowanie;

- zgodą klienta;

- pozyskiwaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty.

Uprawnienia:

1.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2.  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

3.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

4.  prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

5.  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oferta na dostawę opon.docx docx 26.68 2021-09-29 06:51:00 Proceeding

Announcements

2021-10-06 10:02 Oktawian Plaskota Postępowanie ofertowe zostało zakończone bez wybory wykonawcy z powodu nie spełnienie przez wszystkich oferentów wymogu formalnego DOT opon - opony nie starsze niż 25 tydzień produkcji 2021 roku

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opony do bus - zimowe Klasa premium: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein, Yokohama, 225/65/R16C – wzmacniane do Renault Master 8 pc. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. B. Krzywoustego 28
51-165, Wrocław
(0)
2 Opony osobowe - zimowe Klasa premium: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein, Yokohama, 205/60/R16 – do Toyota Avensis 4 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dostawa do 08.10.2021.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 DOT Opon - Opony nie starsze niż 25 tydzień produkcji 2021 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
(0)

The number of page views: 294