Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCN.2.261.30.2021 Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem elementów aranżacji przestrzeni Akademii Dzieci w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.

Deadlines:
Published : 15-09-2021 11:09:00
Placing offers : 26-10-2021 12:00:00
Offers opening : 26-10-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.01 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
SWZ_AD.pdf pdf 524.11 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
Załącznik_nr 2_do_SWZ_JEDZ.xml xml 130.94 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
Załącznik_nr__5_do_SWZ_Wykaz_dostaw.doc doc 857.5 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_do_SWZ_Formularz_Oferty.docx docx 801.11 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_Wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.doc doc 68 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SWZ_oświadczenie o braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 790.04 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
Załącznik_nr_6__do_SIWZ _Wykaz_osób.docx docx 799.65 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_do_SWZ_Projektowane postanowienia umowy_AD.pdf pdf 376.81 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
Załącznik_nr_9_do_SWZ_Tabela_wyceny_jednostkowych_elementów_zamówienia.docx docx 814.67 2021-09-15 11:09:00 Proceeding
Załącznik_nr_8_do_SWZ_OPZ.zip zip 38669.9 2021-09-15 14:01:45 Proceeding
Informacja_o_zmianie_treści_SWZ_08.10.2021.pdf pdf 281.83 2021-10-08 13:48:12 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_do_treści_SWZ_08.10.2021.pdf pdf 229.72 2021-10-08 13:48:12 Public message
2021-OJS199-519083-pl.pdf pdf 72.42 2021-10-13 10:30:29 Public message
informacja z otwarcia ofert 26.10.2021.pdf pdf 442.4 2021-10-26 15:25:08 Public message
wynik postępowania_akademia_dzieci_10.12.2021.pdf pdf 260.54 2021-12-10 08:35:16 Public message
2022-OJS011-023471-pl.pdf pdf 105.89 2022-01-17 14:26:12 Public message

Announcements

2022-01-17 14:26 Monika MAREK Zamawiający, zamieszcza opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

2022-OJS011-023471-p [...].pdf

2021-12-10 08:35 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

wynik postępowania_a [...].pdf

2021-10-26 15:25 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-26 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 1.600.000,00 zł.
2021-10-13 10:30 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu.

2021-OJS199-519083-p [...].pdf

2021-10-08 13:48 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza informację o zmianie treści SWZ oraz pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

Informacja_o_zmianie [...].pdf

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1150