Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EP.ZP/271-2/2021 „Wymiana stolarki okiennej na podstawie dokumentacji technicznej - projektu wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu oraz zmiana otworu okiennego na otwór drzwiowy w elewacji frontowej”

Łukasz Wrzask
Estrada Poznańska
Deadlines:
Published : 21-09-2021 11:30:00
Placing offers : 08-10-2021 09:00:00
Offers opening : 08-10-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d979d2-45ff-067c-fe7c-080001c746aa.pdf pdf 137.91 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 434 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Zał. nr 1.pdf pdf 6332.19 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Zał. nr 1 - 1a Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR).pdf pdf 125.65 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Zał. nr 1 - 1b.pdf pdf 128.67 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Zał. nr 1 - 1c.ath ath 35.37 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 68.5 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ_oswiadczenie_ART_125_UST_1.docx docx 22.72 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wykaz robót.doc doc 42 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
zał. nr 5 Umowa_stolarka okienna 2021 EP.docx docx 92.36 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Zał. nr 6 Instrukcja składania ofert_wniosków dla Wykonawców.pdf pdf 1478.81 2021-09-21 11:30:00 Proceeding
Zał. 1 d Projekt architektoniczno budowlany Przebudowa otworu okiennego na drzwi.pdf pdf 289.48 2021-09-22 13:06:46 Public message
dokmentacja proj. przebudowy otworu okiennego - część rysunkowa.pdf pdf 1600.9 2021-09-28 14:36:58 Public message
dokmentacja proj. przebudowy otworu okiennego - część fotograficzna.jpg jpg 5228.25 2021-09-28 14:36:58 Public message
dokmentacja proj. wymiany stolarki okiennej - część rysunkowa.pdf pdf 7907.26 2021-09-28 14:36:58 Public message
dokmentacja proj. wymiany stolarki okiennej - część fotograficzna.pdf pdf 13195.62 2021-09-28 14:36:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #507069.pdf pdf 35.18 2021-10-08 12:07:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty.pdf pdf 350.3 2021-10-22 13:06:11 Public message

Announcements

2021-10-22 13:06 Katarzyna Zeuschner Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-08 12:07 Łukasz Wrzask Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 230 000 zł
2021-10-05 14:50 Łukasz Wrzask Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu oraz zmiana otworu okiennego na otwór drzwiowy w elewacji frontowej”


Zamawiający informuje, iż w dniu 05.10.2021 r. zostało złożone pytanie do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią i informuje, że jest ona wiążąca dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1:

Wnosimy o dokładne sprecyzowanie ile okien jest w lokalach użytkowych a ile w mieszkalnych? Zamawiający odpowiedział, że na wykonawcy spoczywa obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT. Każdy wykonawca ma świadomość, że w lokalach użytkowych stosuje się stawkę podatku VAT 23% a w lokalach mieszkalnych 8%. Jednak my jako potencjalni wykonawcy nie mamy wiedzy ile okien jest w lokalach mieszkalnych a ile w usługowych. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o podanie dokładnych ilości okien w lokalach mieszkalnych i usługowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że całość zamówienia (18 okien) będzie realizowana w lokalach o charakterze użytkowym.
2021-09-28 14:36 Łukasz Wrzask Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Wymianę stolarki okiennej w budynku przy
ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu oraz zmiana otworu okiennego na otwór drzwiowy w elewacji frontowej”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 23.09.2021 r. zostało złożone pytanie do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią i informuje, że jest ona wiążąca dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1:
Czy do wymiany w ramach przedmiotowego postepowania przeznaczone są wyłącznie okna i drzwi ujęte w przedmiarze robót? Projekt i opis techniczny został sporządzony dla wymiany stolarki okiennej w ilości 34 szt., natomiast w przedmiarze zostało ujętych jedynie 18 szt. Z racji tego, że zgodnie z zapisami pkt 5.4 SWZ przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy proszę o informację, czy wymiana dotyczy części okien wskazanych w przedmiarze, czy wszystkich okien zgodnie z projektem?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego zamówienia do wymiany przeznaczona jest stolarka okienna oraz przebudowa otworu okiennego na drzwi w liczbie zgodnej z przedmiarem robót (18 szt.).

Pytanie 2:
Czy Zamawiający może udostępnić część rysunkową i fotograficzną projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej oraz projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy otworu okiennego na drzwi w budynku przy ul. Masztalarskiej 8? W chwili obecnej na stronie została zamieszczona wyłącznie część opisowa. Dokumentacja rysunkowa (zestawienia, rysunki, przekroje itd.) jest niezbędna dla właściwego przygotowania oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udostępnia następujące załączniki:
dokumentacja projektowa przebudowy otworu okiennego - część rysunkowa;
dokumentacja projektowa przebudowy otworu okiennego - część fotograficzna;
dokumentacja projektowa wymiany stolarki okiennej - część rysunkowa;
dokumentacja projektowa wymiany stolarki okiennej – część fotograficzna;

Pytanie 3:
W opisie projektowanej stolarki pojawia się informacja o występowaniu szprosów w górnej części okien. Jaki rodzaj szprosów należy zatem zastosować?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w należy zastosować szprosy naklejane na szybę obustronnie tzw. weneckie.

Pytanie 4:
Jaką stawkę VAT należy przyjąć do kalkulacji ceny ofertowej – 23% czy 8%?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że to na wykonawcy ciąży obowiązek ustalenia prawidłowej stawki VAT dla świadczonej przez niego usługi/dostarczanych towarów.

dokmentacja proj. pr [...].pdf

dokmentacja proj. pr [...].jpg

dokmentacja proj. wy [...].pdf

dokmentacja proj. wy [...].pdf

2021-09-22 13:06 Łukasz Wrzask W celu uzupełnienia dokumentacji technicznej w postępowaniu EP.ZP/271-2/2021 „Wymiana stolarki okiennej na podstawie dokumentacji technicznej - projektu wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu oraz zmiana otworu okiennego na otwór drzwiowy w elewacji frontowej” (ID 507069) dodaje się :
Zał. 1 d Projekt architektoniczno-budowlany Przebudowa otworu okiennego na drzwi.

Zał. 1 d Projekt arc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 547