Proceeding: 1172/RZ/2021 Usługa przeglądu P5 wraz z wystawieniem świadectwa sprawności Lokomotywy LS-180 oraz sprawdzenie szczelności zbirników powietrza.

Deadlines:
Published : 08-09-2021 11:54:00
Placing offers : 15-09-2021 08:30:00
Offers opening : 15-09-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Ofertę należy złożyć w postaci skanu oferty podpisanej własnoręcznym podpisem (digitalizacyjnej). Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu nie jest jawne. 

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 320.56 2021-09-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 283.95 2021-09-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego.docx docx 22.33 2021-09-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór Umowy.pdf pdf 452.71 2021-09-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 491.79 2021-09-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 OSWIADCZENIE na spełnianie warunków w postępowaniu.doc doc 34 2021-09-08 11:54:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 132