Proceeding: 2232.5.2021 dostawy pieczywa

Deadlines:
Published : 07-09-2021 17:40:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : 15-09-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.09 2021-09-07 17:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.53 2021-09-07 17:40:00 Proceeding
SWZ pieczywo.doc doc 298 2021-09-07 17:40:00 Proceeding
Kopia Załącznik nr 1 do SWZ - formularz cenowy MD.xlsx xlsx 16.05 2021-09-07 17:40:00 Proceeding
Załączniki nr 2 3 do SWZ - formularz ofertowy oświadczenia z art. 125 Ustawy 3.doc doc 95 2021-09-07 17:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.odt odt 24.65 2021-09-07 17:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy pieczywo.docx docx 20.66 2021-09-07 17:40:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oefrty.pdf pdf 533.95 2021-09-15 16:13:11 Public message

Announcements

2021-09-15 16:13 Mariusz Duda zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: 2232.5.2021
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, na dostawy pieczywa.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 Ustawy zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym
postępowaniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Piekarnia „KOWALCZYK” ul. Parkowa 5 26-902 Grabów N/Pilicą
liczba uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert ( cena ) – 100,00

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Piekarnia „KOWALCZYK” ul. Parkowa 5 26-902 Grabów N/Pilicą
liczba uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert ( cena ) – 100,00

ZPC „ZŁOTY KŁOS” Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Spółka Jawna Os. Barwinek 28 25-113 Kielce
liczba uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert ( cena ) – 97,04

Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski Sp. Jawna Zakład Produkcji Chronionej Jeziorko 99c 26-006 Nowa Słupia
liczba uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert ( cena ) – 89,49

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-09-15 11:32 Mariusz Duda Informacja po otwarciu ofert w postępowaniu na dostawy pieczywa znak sprawy:2232.5.2021
Nr sprawy: 2232.5.2021.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”, na dostawy pieczywa.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy przedstawiam informację z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 15.09.2021 r..
Zbiorcze zestawienie ofert:
1. ZPC „ZŁOTY KŁOS” Wiesław Binkowska, Dorota Binkowska Spółka Jawna Os. Barwinek 28 25-113 Kielce 92099,39
2. Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski Sp. Jawna Zakład Produkcji Chronionej Jeziorko 99c
26-006 Nowa Słupia 99871,49
3. Piekarnia „KOWALCZYK” ul. Parkowa 5 26-902 Grabów N/Pilicą dostawy pieczywa 89379,15
2021-09-15 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 90000,00 zł gross słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 136