Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD. DT - 2311.12.2021 Sprawowanie bieżącej obsługi laboratoryjnej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337 Szreńsk – Radzanów”

Bogumiła Waślicka-Balińska
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Deadlines:
Published : 02-09-2021 09:54:00
Placing offers : 09-09-2021 09:00:00
Offers opening : 09-09-2021 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Prosimy o zapoznanie się z dokumentami postępowania znajdującymi się w załączniku do postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 3578.53 2021-09-02 09:54:00 Proceeding
Wzór Umowa Nr ... obsługa laboratoryjna Bielawy.pdf pdf 3134.13 2021-09-02 09:54:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 771.53 2021-09-07 11:17:38 Public message
zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf pdf 350.93 2021-09-13 14:24:25 Public message

Announcements

2021-09-13 14:24 Bogumiła Waślicka-Balińska Zamawiający informuje o wynikach przedmiotowego postępowania

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2021-09-07 11:17 Bogumiła Waślicka-Balińska Zamawiający przedstawia pytania jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa laboratoryjna zadania dotyczy bieżącej obsługi laboratoryjnej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337 Szreńsk – Radzanów” 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Wiedza i doświadczenie - O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz posiadają 5.2. Posiadanie Aktualnego Certyfikatu Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie: • badania uziarnienia, mieszanki mineralno-asfaltowej; • badania gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej; • oznaczenia zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej; • badanie składu ziarnowego kruszyw; • badanie wytrzymałości na ściskanie betonu. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
4 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Termin realizacji - Przez cały okres trwania inwestycji nie wcześniej niż - dzień dokonania bezusterkowego odbioru zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji – 24 grudnia 2021 roku. W przypadku opóźnienia wykonania robót budowlanych i przesunięcia się terminu odbioru, usługi obowiązują do dnia zakończenia zadań inwestycyjnych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Zapoznanie się z przedmiotem zamówienia - Wykonawca oświadcza, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
7 Związanie ofertą - Wykonawca oświadcza, iż złożona przez niego oferta będzie wiążąca przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)

The number of page views: 231