Proceeding: 262 U Przedłużenie subskrypcji do programu antywirusowego McAfee Endpoint Protection dla 202 licencji

Deadlines:
Published : 29-07-2021 13:20:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja 


Spółka „WODOCIĄGI KIELECKIE” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem udzielania zamówień w Spółce „WODOCIĄGI KIELECKIE” Sp. z o.o. w Kielcach dla zamówień do których nie ma zastosowania ustawa Pzp w trybie postępowanie uproszczone na jednorazowe przedłużenie subskrypcji do programu antywirusowego McAfee Endpoint Protection dla 202 licencji (Grant Number 14673003-NAI)

 

Wymagania Zamawiającego:

Podana cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Płatność za zrealizowaną usługę będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wymagany termin realizacji – do 7 dni od daty przesłania zlecenia.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.

Zamawiający złoży zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza – jedynym kryterium wyboru jest cena – waga kryterium 100%.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), Zamawiający Spółka „WODOCIĄGI KIELECKIE” informuje, iż warunki ochrony danych osobowych zawiera załączona do postępowania „Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych”.

Regulamin udzielenia zamówień obowiązujący w Spółce „WODOCIĄGI KIELECKIE” Sp. z o.o., jest dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl w zakładce „przetargi”.

Wszelkie zapytania należy składać wyłącznie poprzez platformę Open Nexus.

W sprawach merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel. 697072246 z Panią Marią Zawadzką.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również może unieważnić postępowanie z innej przyczyny niż określona w § 58 ust. 1 ww. Regulaminu.

 

Załączniki do postępowania:

1. Klauzula informacyjna RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna RODO.docx docx 22.22 2021-07-29 13:20:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedłużenie subskrypcji do programu antywirusowego McAfee Endpoint Protection dla 202 licencji Grant Number 14673003-NAI 1 set Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Krakowska 64
25-701, Kielce
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić. (0)
3 Termin realizacji - Do 7 dni od daty przesłania zlecenia. Proszę potwierdzić. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić. (0)
5 Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego. - Proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views: 95