Proceeding: ZP.26.1.18.2021 Trener personalny

Wioletta Grosicka
Urząd Miejski Starachowice Department: Centrum Usług Społecznych
Deadlines:
Published : 27-07-2021 15:40:00
Placing offers : 02-08-2021 14:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:                         

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Nr tel. 41 275 41 41

Adres WWW: bipcus.starachowice.eu

email: sekretariat@cus.starachowice.eu

 

1.Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.1 „Rozeznanie rynku”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 roku. Do postępowania nie mają zastosowania zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Trener personalny”

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Trenera personalnego”  w związku z realizacją projektu POWR.02.08.00-00-0062/20 pn. „CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2.2. Usługa „Trenera personalnego” obejmować będzie w szczególności:


 • opracowanie planu ćwiczeń dostosowanego do wieku, stylu życia, rodzaju schorzenia, umożliwiających kontrolę masy ciała oraz zachowanie organizmu w dobrej kondycji fizycznej, tak aby mogły być one realizowane zarówno na sali ćwiczeń, jak również kontynuowane w warunkach domowych,

 • zapoznanie uczestników zajęć z rodzajami ćwiczeń,

 • zapoznanie uczestników z metodami relaksacji i redukcji stresu,

 • prowadzenie zajęć z uczestnikami według założonego harmonogramu.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do postępowania Regulamin usługi „Trener Personalny w ramach programu „Od Wagi”.

2.4. Usługa świadczona będzie 5 lub 6 dni w tygodniu, w dni pracujące (poniedziałek – piątek) i fakultatywnie w soboty w godzinach 08:00 (najwcześniejsza godzina rozpoczęcia usługi) – 19:00 (najpóźniejsza godzina zakończenia usługi).

2.5. Usługa skierowana będzie do mieszkańców Miasta Starachowice, którzy ukończyli 60 rok życia, w szczególności osoby borykające się z problem nadwagi, brakiem ruchu lub zagrożone otyłością i chorobami z tym związanymi.

2.6. Planowana ilość uczestników usług trenera personalnego – 50 osób.

2.7. Przewidywana ilość godzin w okresie zawarcia umowy, tj. sierpień 2021 – grudzień 2021.

  • 50 h zajęć indywidualnych - na 1 osobę przypadnie 1 h zajęć indywidualnych w ramach Programu.

  • 240 h zajęć grupowych w grupach 10 osobowych - 5 grup po 10 osób x 48 h zajęć.

2.8.Wykonawca musi zapewnić miejsce świadczenia usługi, w postaci sali gimnastycznej lub częściowo na świeżym powietrzu (w przypadku sprzyjających warunków pogodowych).

 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.

 

4. Kryteria oceny ofert.
4.1.  Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest 
cena (C) oraz posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego (PS)

4.2.  Znaczenie kryterium:

Cena oferty (C) - 95 %

a) Cena oferty (C) - 95 %

B) Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – 5%

4.3.  Zasady przyznawania punktów:

a)  Cena – 95 %,

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

          C min

C = ------------------ x 95 pkt gdzie 1 pkt = 1%

         C bad

gdzie:

- ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min - cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich badanych ofert,

C bad - cena (brutto) badanej oferty.

 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat  i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu
o wszystkie dane z ogłoszenia wraz z załącznikami. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 K.c.

Jeżeli z oświadczenia Wykonawcy do celów ubezpieczeń społecznych składanego zgodnie
z załącznikiem nr 3, wynikać będzie obowiązek po stronie Zamawiającego do naliczania
i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego wynagrodzenia, cena oferty zostanie powiększona o kwotę tych składek w celu porównania oferty. 

 

b) Przedsiębiorstwo  społeczne – 5%

Wykonawcy, który posiada status[1] przedsiębiorstwa społecznego i znajduje się na Liście Przedsiębiorstw Społecznych prowadzonej przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej[2] oraz zobowiąże się do utrzymania tego statusu oraz wpisu przez cały okres realizacji zamówienia, otrzyma 5%.

 

Liczba punktów na zasadzie spełnia 5% / nie spełnia 0%

 

4.4.  Wynik punktowy

W = C + PS

gdzie:

W - wynik punktowy

- liczba punktów w kryterium Cena”, wyliczona według wzoru z pkt VI.3a;

PS- – liczba punktów w kryterium Przedsiębiorstwo społeczne”, wyliczona według wzoru z pkt VI.3b;

4.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów wyliczonych według powyższych wzorów i zasad. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w w/w kryteriach wynosi 100.

4.6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.7.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zapewniającymi terminowość realizacji zamówienia.

W powyższym zakresie Wykonawca wykaże, iż dysponuje:

5.1. Co najmniej 1 osobą o następujących kwalifikacjach zawodowych:

  • wykształcenie kierunkowe związane ze sportem lub kursy trenerskie, aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć, umiejętność stosowania technik relaksacji i redukcji stresu.

  • co najmniej 12- miesięczny staż pracy w zakresie świadczenia usług trenera personalnego lub instruktora fitness.

5.2. Posiada prawo do dysponowania salą gimnastyczną na terenie Miasta Starachowice. 

 

 

6. Informacje dot. płatności

6.1. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy faktycznie wykonanych roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym i stawki brutto za roboczogodzinę.

6.2. Wykonawca dostarczy dokument księgowy za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) wraz z każdorazowo dołączonymi prawidłowo wypełnionymi Kartami realizacji usługi.

6.3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment) w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego.

Ponadto w związku z centralizacją VAT Wykonawca wystawi fakturę, na której po stronie Zamawiającego będą widniały dwa podmioty, tj. nabywca: Gmina Starachowice i odbiorca: CUS w Starachowicach. 

 

7.      KLAUZULA INFORMACYJNA

7.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, z siedzibą przy ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice;

7.2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  pocztą elektroniczną na adres mail: iod@cus.starachowice.eu,

7.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu: przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia, zawarcia umowy, realizacji zamówienia, obowiązku sprawozdawczego, przedłożenia organom kontroli, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków w ramach projektu POWR.02.08.00-00-0062/20 pn. „CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

7.4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami umowy dofinansowania, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7.5.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020”;

7.6.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7.7.Posiada Pani/Pan:

a.      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c.       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

d.      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

7.8.Nie przysługuje Pani/Panu:

a.      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

7.9.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
[1] Zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”

[2] Aktualna lista znajduje się na stronie: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Regulamin usługi trenera personalnego Od Wagi.pdf pdf 116.65 2021-07-27 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf pdf 163.73 2021-07-27 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie.pdf pdf 63.35 2021-07-27 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie PES.pdf pdf 96.89 2021-07-27 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx docx 54.15 2021-07-27 15:40:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx docx 54.15 2021-07-27 15:40:00 Subject of the order

Announcements

2021-08-03 14:59 Wioletta Grosicka Dziękujemy za udział w postępowaniu na usługę trenera personalnego (ID 488864). Najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma Centrum Kształcenia Zawodowego Factory Talent Piotr Nowaczek.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usługi trenera personalnego w wymiarze 50 godzin zajęć indywidulanych zg. z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formu [...].docx

50 h Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200, Starachowice
(0)
2 Świadczenie usługi trenera personalnego w wymiarze 240 godzin zajęć grupowych zg. z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formu [...].docx

240 h Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od daty popisania umowy do grudnia 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy zg. z ogłoszeniem. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 118