Proceeding: Przenośny ultradźwiękowy miernik grubości materiału

Aleksandra Wyżkiewicz
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Department: RZ – Dział Zamówień i Umów
Deadlines:
Published : 27-07-2021 09:14:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę „Przenośnego - ultradźwiękowego miernik grubości materiału ”

Wymagania Zamawiającego:

1.Dostarczony towar powinien spełniać odpowiednie normy techniczne, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa, posiadać deklaracje zgodności które upoważniają do oznaczenia wyrobu znakiem   CE. 

Do oferty nalezy dołączyc karte katalogowa produktu.

2.Miejsce dostawy : franco Magazyn EPEC ul. Fabryczna 3 82-300 Elbląg.

3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

4.Zleceniobiorca może przekazać wykonania Usługi podwykonawcom. 

W przypadku powierzenia wykonania Usługi podwykonawcom Zleceniobiorca odpowiada za ich działanie i/lub zaniechanie jak za własne działanie.

5.Koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu i rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku, posiadania niezbędnych certyfikatów jakości ponosi Wykonawca.

6.Okres rękojmi: minimum 12  m-ce. Rękojmia biegnie odrębnie dla każdego dostarczonego towaru, od momentu jego odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający określa minimalny okres rękojmi– na 12 miesiące, niespełnienie tego wymogu wyklucza ofertę z postępowania. Wykonawca w czasie trwania rękojmi zobowiązany jest dokonać wymiany towarów uznanych za wadliwe. Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia.

7.Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dostawy (w tym brak wymaganych dokumentów). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia

8.Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane, jako iloczyn dostarczonych sztuk danej rzeczy i ceny ofertowej za daną rzecz. Ilość dostarczonych rzeczy, jakość i kompletność każdorazowo potwierdzi Zamawiający w dokumencie odbioru. Wyłącznie podpisany przez Zamawiającego dokument odbioru, bez zastrzeżeń stanowi podstawę wystawienia faktury VAT. Do kwot wskazanych w fakturach zostanie doliczony należny podatek VAT. 

9.Warunki płatności: 

a)Podstawą do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT/rachunku za wykonanie Dostawy bez zastrzeżeń.

b)Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, płatnej/płatnego w terminie 21 dni od daty doręczenia dokumentu księgowego do siedziby Zamawiającego.

c)Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Dane będą przetwarzane, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji zamówienia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdzie Pan/Pani na stronie: http://download.epec.elblag.pl/RODO/klauzule/RODO_dostawcy.pdf


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przenośny - ultradźwiękowy miernik grubości 07.2021 (1).doc doc 24 2021-07-27 09:14:00 Proceeding

Announcements

2021-08-05 07:27 Aleksandra Wyżkiewicz Zamawiający informuje, że postepowanie zostało rozstrzygnięte. Ofertę najkorzystniejsza złożyła firma: BENETECH POLAND KAROL ŚLEDZIŃSKI, ARTUR ROSA SPÓŁKA CYWILNA

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przenośny - ultradźwiękowy miernik grubości materiału Przenośny - ultradźwiękowy miernik grubości materiału 1 pc. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Fabryczna 3
82-300, Elbląg
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Karta produktu - Proszę dołączyć kartę/specyfikacje produktu Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 199