Proceeding: GN.6823.24.2020.KJ Wykonanie ogrodzenia nieruchomości Gminy Starachowice zabudowanej budynkiem starego szpitala.

Deadlines:
Published : 23-07-2021 13:10:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie ogrodzenia nieruchomości Gminy Starachowice zabudowanej budynkiem starego szpitala.


I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Starachowice, zabudowanej budynkiem starego szpitala, oznaczonej jako działki nr: 9/69, 9/73, 9/70 - od strony wschodniej i północnej - zgodnie z załącznikiem graficznym – załącznik nr 1. Zakres usługi obejmuje:

 1. osadzenie słupków drewnianych (ϕ = 100 mm) o długości 2,70 m w gruncie w odstępach 2 m, na głębokości 1,20 m,

 2. montaż siatki ogrodzeniowej tzw. „leśnej”: o wysokości 1,50 m na długości ok. 225,00 mb,

 3. zakup i montaż tablic ostrzegawczych o wymiarach 420 mm x 594 mm na słupkach z napisem „ZAKAZ WSTĘPU - WEJŚCIE GROZI USZCZERBKIEM NA ZDROWIU” – 4 szt. Grafikę należy uzgodnić z Biurem Architekta Miejskiego.

  Nowe ogrodzenie należy połączyć z istniejącym ogrodzeniem.

Zmawiający przedkłada załącznik graficzny mający charakter poglądowy – załącznik nr 1. Zobowiązuje się wykonawcę do odbycia wizji w terenie z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Starachowicach (tel. 41 273-82-20) celem prawidłowej wyceny usługi. Wypełniony przez oferenta formularz ofertowy – załącznik nr 2 będzie stanowił kwotę dla realizacji zadania.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych.

Koszty wywozu nieczystości i odpadów dla potrzeb wykonania ogrodzenia ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.


II TERMIN WYKONANIA PRACY

Termin wykonania do 2 tygodni od daty podpisania umowy.


III KRYTERIUM OCENY OFERTY

Cena brutto oferty: 100%


IV CENA OFERTOWA

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianom.


IV ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej Open Nexus.

 2. Do oferty należy załączyć formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 3. Termin składania ofert: 03.08.2021 r. do godz. 9.00.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 103, tel. 41 273 82 20,

e-mail: nieruchomosci@starachowice.eu

Zastrzegamy, że zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Załączniki:

 1. Załącznik graficzny.

 2. Formularz oferty

 3. Umowa - projektW przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 Projekt umowy_ogrodzenie_szpital.pdf pdf 71.98 2021-07-23 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 załącznik graficzny.png png 2208.74 2021-07-23 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy_ogrodzenie_szpital.doc doc 21 2021-07-23 13:10:00 Proceeding
GN.6823.24.2020.KJ Zapytanie ofertowe.odt odt 31.33 2021-07-23 13:10:00 Proceeding

Announcements

2021-08-11 12:45 Barbara Ziewiec W postępowaniu wpłynęły trzy oferty :
1. MALSTAR Sp. z o. o. cenę gross 11 450,07 PLN.
2. PPUH Bruk-Met Adam Ziomek za cenę gross 15 252,00 PLN.
3. Kobesport Sp. z o. o. za cenę gross 59 040,00 PLN

Została wybrana oferta MALSTAR Sp. z o. o. ze względu na najniższą cenę.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie ogrodzenia nieruchomości Gminy Starachowice zabudowanej budynkiem starego szpitala. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Starachowice, zabudowanej budynkiem starego szpitala, oznaczonej jako działki nr: 9/69, 9/73, 9/70 - od strony wschodniej i północnej - zgodnie z załącznikiem graficznym – załącznik nr 1. 1 service Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 2 tygodnie od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 221