Proceeding: 82/DAO/21 Roboty stolarskie w lokalach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych nieruchomości administrowanych przez Punkt Obsługi Najemców Nr I przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu

Deadlines:
Published : 23-07-2021 12:19:00
Placing offers : 03-08-2021 09:30:00
Offers opening : 03-08-2021 09:45:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

ZAPROSZENIE  

do składania ofert na wykonanie zamówienia,

którego wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 złotych

 

w postępowaniu 82/DAO/21 na zadanie pn.:

 

Roboty stolarskie w lokalach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych nieruchomości administrowanych przez Punkt Obsługi Najemców Nr I przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu.

 

1.     Dane dotyczące zamawiającego

Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych

·       REGON: 002809929

·       kod, miejscowość, województwo: 82-300   Elbląg, warmińsko–mazurskie

·       ulica, nr domu, nr lokalu:  ul. Ratuszowa 4

·       strona internetowa prowadzonego postępowanie - profil nabywcy na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zbk_elblag,

·       tel.:  55 221 20 00; 55 221 20 66

 

2.     Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na podstawie ZARZĄDZENIA NR 1/2021 Dyrektora ZBK z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 złotych.

 

3.     Opis przedmiotu zamówienia

3.1    Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych nieruchomości gminnych w zasobie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych
w Elblągu w obrębie działania
Punktu Obsługi Najemców Nr I przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu.

3.2    Szczegółowy zakres robót do wykonania określają przedmiary robót stanowiące ZAŁĄCZNIKI NR 5 do ZAPROSZENIA oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 6 do ZAPROSZENIA. Zamawiający zastrzega, że zakres poszczególnych robót stolarskich może zawierać tylko wybrane elementy robót, określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3.3    Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi na okres min. 36 miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót. Okres rękojmi jest jednym z kryteriów jakim będzie się kierował Zamawiajacy przy wyborze oferty.

3.4    Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną
w wysokości min. 50.000 zł.

3.5    Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane
i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

 

4.     Termin wykonania zamówienia:

·       90 dni od daty udzielenia zamówienia  

 

5.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący:

1.       posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej w lokalach i budynkach mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych lub użytkowych na zasobie wielomieszkaniowym o łącznej wartości minimum 50.000 zł z VAT,

 

2.       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach muszą posiadać wymagane uprawnienia w swojej branży tj.

·       Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych,

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego.

 

Potwierdzenia spełniania w/w warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 6 ZAPROSZENIA 

 

6.     Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)      Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

Uwaga:

a)    Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZAPROSZENIA - WYKAZ ROBÓT.

b)   Dla robót wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

W przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane jest Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów,
o których mowa powyżej.

 

2)      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

   

Uwaga:

a)   Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do        ZAPROSZENIA - WYKAZ OSÓB

 

7.     Kryteria oceny ofert: 

1)   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:

(1) cena (brutto)                         - 60%

(2) okres rękojmi za wady         - 40%

 

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług.

 

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

2)     Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:   

 

X(1) x 60% + X(2) x 40%

 

gdzie:

X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto)

X(2) - liczba punktów przyznawana w kryterium okres rękojmi za wady

 

                       I.       Sposób obliczenia X(1):

-  Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

X(1)  =

 

cena (brutto) najniższa x 100 pkt

  cena (brutto) badanej oferty

                                                                   

                     II.      Sposób obliczenia X(2):

- Okres rękojmi udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres rękojmi udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

 

Wykonawca, który zaproponuje minimalny okres rękojmi, tj. 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, który zaproponuje maksymalny okres rękojmi, tj. 60 miesięcy otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

X(2)=

 

[okres rękojmi oferty badanej  (w miesiącach) - 36 miesięcy

(minimalny okres rękojmi)] x 100 pkt

60 miesięcy (maksymalny okres rękojmi) - 36 miesięcy

(minimalny okres rękojmi)

 

 

Uwaga:

W kryterium (2) przyjmuje się, że maksymalny okres rękojmio wynosi 60 miesięcy.

Dla ofert z dłuższym okresem rękojmi przyjmowany będzie dla oceny ofert okres rękojmi równy 60 miesięcy.

 

3)     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4)     Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ZAPROSZENIA, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

8.     Opis sposobu obliczenia ceny:

1)      Cenę należy obliczyć sporządzając kosztorysy ofertowe na podstawie przedmiarów robót stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 5  do ZAPROSZENIA. Kolejność pozycji kosztorysowych musi być zgodna z przedmiarami. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w następujący sposób:

a)     kosztorysy ofertowe:

-         muszą być sporządzone jako kosztorysy uproszczone,

-         muszą zawierać wszystkie pozycje z przedmiarów robót stanowiących ZAŁĄCZNIKI NR 5 do ZAPROSZENIA,

-         muszą zawierać tabele elementów scalonych dla poszczególnych kosztorysów oraz zbiorczą tabelę elementów scalonych,

-         muszą zawierać oddzielne informacje o danych wyjściowych do kosztorysowania w oparciu, o które Wykonawca sporządził kosztorysy ofertowe,

-         muszą zawierać zbiorcze zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla poszczególnych kosztorysów,

b)     cena kosztorysowa musi być sumą cen poszczególnych pozycji, zawartych w kosztorysie ofertowym,
z uwzględnieniem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

c)     cena kosztorysowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi stanowić iloczyn ceny jednostkowej robót dla tej pozycji i ilości jednostek przedmiarowych tych robót,

d)     cena brutto dla danej części zamówienia:

-         musi uwzględniać: wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk,

-         ceny jednostkowe nie mogą uwzględniać VAT.

2)      Każda cena, o której mowa w pkt 8 ppkt 1. lit. b), c) i d) powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

3)      Zamawiający dopuszcza przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego stosowanie wszystkich rodzajów programów do kosztorysowania, o ile sporządzony za ich pomocą kosztorys ofertowy będzie spełniał warunki określone w pkt 8 ZAPROSZENIA.

4)      Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiarów oraz ze Specyfikacji Technicznej Wykonanie i Odbioru Robót Remontowych, jak również w nich nie ujęte,
a niezbędne do wykonania zadania tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, koszt zużytej energii elektrycznej, wody i innych mediów, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem i wszelkimi potrzebnymi badaniami.

5)      Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.

6)      W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

7)      Cena nie podlega waloryzacji.

 

9.     Opis sposobu przygotowywania oferty:

Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:

a)      wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPROSZENIA, sporządzona musi być, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b)      Formularz cenowy, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1a do OFERTY sporządzony zgodnie z wymaganiami pkt. 8 niniejszego ZAPROSZENIA, musi być podpisany, pod rygorem nieważności, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

c)       Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z wymaganiami pkt 8 ZAPROSZENIA.

d)      wymienione w pkt 6 ZAPROSZENIA dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. ZAŁĄCZNIKI NR 3 – WYKAZ ROBÓT oraz NR 4WYKAZ OSÓB winny być sporządzone
jako dokumenty w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, następnie załączone do oferty jako skan oryginału.

e)      Kserokopie uprawnień i referencjisporządzone jako dokumenty w postaci papierowej winny być poświadczone za zgodność z oryginałem z dokumentem w postaci papierowej, następnie załączone do oferty jako skan oryginału. Poświadczenia zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem dokonuje własnoręcznym podpisem Wykonawca.

f)       Kserokopia polisy ubezpieczeniowej - sporządzone jako dokumenty w postaci papierowej winny być poświadczone za zgodność z oryginałem z dokumentem w postaci papierowej, następnie załączone do oferty jako skan oryginału. Poświadczenia zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem dokonuje własnoręcznym podpisem Wykonawca.

g)      pełnomocnictwo – jeżeli OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

Niezałączenie wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

10.   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów w postępowaniu:

A. Informacje ogólne:

1.      Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2.      Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz Profilu Nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zbk_elblag.

3.      Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej OPENNEXUS Sp. z o.o. pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.

4.      Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować jako zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.

5.      Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć
w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki.

6.      Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

7.      Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową.

 

 

B. Złożenie oferty:

1.      Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania „Formularza składania oferty lub wniosku” wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.

2.      Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

3.      Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców platforma zakupowa.pl”, dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

4.      Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5.      Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,  osobistym lub kwalifikowanym.

6.      Ofertę składa się w języku polskim, w formacie danych doc., docx., pdf., xls., xlsx.

7.      Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w ZAPROSZENIU dokumenty zamówienia
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,  osobistym lub kwalifikowanym.

-     pobierz wszystkie pliki dołączone do postępowania na swój komputer,

-     wypełnij pliki na swoim komputerze, a następnie podpisz pliki, które zamierzasz dołączyć do oferty lub wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

-     dołącz wszystkie podpisane pliki do „Formularza składania oferty lub wniosku” na platformazakupowa.pl,

-     po wypełnieniu „Formularza składania oferty lub wniosku” i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania” i kliknąć „złóż ofertę”, aby zakończyć etap składania oferty,

-     następnie system zaszyfruje ofertę lub wniosek wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla zamawiającego do terminu otwarcia ofert lub złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału
w  postępowaniu,

8.      Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

9.      Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

10.    Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.

 

C.  Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

1.       Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość”.

2.       Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

3.       Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
.

 

11.   Miejsce i termin złożenia oferty:

1.   Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na platformazakupowa.pl.

2.   Termin składania ofert upływa dnia 3 sierpnia 2021 r. o godz. 09:30.

3.   Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

4.   Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. Sposób złożenia bądź wycofania oferty, opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców platforma zakupowa.pl”, dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

5.   Zamawiający otworzy oferty w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 9:45.

6.   Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformie zakupowej prowadzonego postepowania.

7.   Otwarcie ofert jest niejawne.

8.   W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
O zmianie terminu otwarcia ofert
Zamawiający poinformuje na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.

9.   Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na platformie zakupowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na platformie zakupowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)   nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)   cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 

12.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

Dział Administracyjno-Organizacyjny – Joanna Jasińska, Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, ul. Ratuszowa 4, tel.  55 221 20 00; 55 221 20 66,

13.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Określone we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPROSZENIA

 

14.   Informacje dodatkowe:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę składającego oświadczenie woli w postaci oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny zaoferowanej przez Wykonawcę.

Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy.

        Zarząd Budynków Komunalnych zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.     ZAŁĄCZNIK NR 1-  Formularz Oferta

2.     ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór umowy

3.     ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wykaz robót

4.     ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wykaz osób

5.     ZAŁĄCZNIK NR 5 - Przedmiary robót - CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2

6.     ZAŁĄCZNIK NR 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf pdf 3818.79 2021-07-23 12:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_NR_1_do_ZAPROSZENIA.doc doc 96 2021-07-23 12:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_NR_2_do_ZAPROSZENIA.pdf pdf 136.79 2021-07-23 12:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_NR_3_do_ZAPROSZENIA.doc doc 70 2021-07-23 12:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_NR_4_do_ZAPROSZENIA.docx docx 20.35 2021-07-23 12:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_NR_6_STWiOR.pdf pdf 18606.21 2021-07-23 12:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_NR_5_do_ZAPROSZENIA.zip zip 1826.96 2021-07-23 12:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 46 2021-08-03 14:28:25 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 348.09 2021-08-26 09:20:36 Public message

Announcements

2021-08-26 09:20 Anna Żukowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - w załącznikach do pobrania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-03 14:28 Joanna Jasińska Informacja z otwarcia ofert - w załącznikach do pobrania

Informacja z otwarci [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty stolarskie Roboty stolarskie w lokalach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych nieruchomości administrowanych przez Punkt Obsługi Najemców Nr I przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu 1 building work - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres rękojmi za wady 40% minimalny okres rękojmi 36 m-cy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 236