Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-I.271.16.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetna

Zamówienia Publiczne
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 23-07-2021 09:53:00
Placing offers : 09-08-2021 10:00:00
Offers opening : 09-08-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

GMINA LIPIANY Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetna.

Zadanie jest dofinansowane ze środków uzyskanych w ramach umowy dotacji zawartej z Województwem Zachodniopomorskim nr 19/WRiR-IV/05/2021 na dofinansowanie zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (FOGR).


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_Zał_do_SWZ_Osetna_230721.docx docx 123.24 2021-07-23 09:53:00 Proceeding
DECYZJA KONSERWATOR OSETNA.pdf pdf 1684.48 2021-07-23 09:53:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna.pdf pdf 997.15 2021-07-23 09:53:00 Proceeding
Ogłoszenie_BZP_Osetna_230721.pdf pdf 117.57 2021-07-23 09:53:00 Proceeding
Projekt Stałej Organizacji Ruchu.pdf pdf 1371.39 2021-07-23 09:53:00 Proceeding
Przedmiar.pdf pdf 125.16 2021-07-23 09:53:00 Proceeding
SSTWiORB.pdf pdf 1616.51 2021-07-23 09:53:00 Proceeding
SWZ_Osetna_230721.pdf pdf 1923.33 2021-07-23 09:53:00 Proceeding
Odp na pytanie Osetna_040821.pdf pdf 81.98 2021-08-04 15:43:23 Public message
Unieważnienie_Osetna_100821.pdf pdf 37.59 2021-08-10 10:41:35 Public message

Announcements

2021-08-10 10:41 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert.

Unieważnienie_Osetna [...].pdf

2021-08-09 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 580.000,00 zł brutto.
2021-08-04 15:43 Zamówienia Publiczne W załączeniu pytania jakie zostały zadane do SWZ wraz z odpowiedziami.

Odp na pytanie Osetn [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 386