Proceeding: ZG.270.2.3.2021 Profilowanie i wałowanie dróg leśnych

Deadlines:
Published : 06-07-2021 14:34:00
Placing offers : 15-07-2021 12:00:00
Offers opening : 15-07-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.52 2021-07-06 14:34:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 2022.33 2021-07-06 14:34:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 116.63 2021-07-16 09:26:00 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 152.15 2021-07-20 09:38:05 Public message

Announcements

2021-07-20 09:38 Sylwia Nowak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-07-16 09:26 Sylwia Nowak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-15 12:00 Buyer message Informacja na temat wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Nadleśnictwo Kozienice na sfinansowanie zamówienia publicznego.
Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Profilowanie i wałowanie dróg leśnych”
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (brutto):189 781,62 (słownie:sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 62/100 ).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 284