Proceeding: 2021/S 126-333078 Zimowe utrzymanie drogi powiatowej 1637K Harklowa - Tylmanowa w sezonach zimowych 2021r.-2022r., 2022r.-2023r., 2023r.-2024r. – Zadanie nr 3 PZD-ZP.261.18.2021

Deadlines:
Published : 02-07-2021 10:18:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021.18.SWZ.pdf pdf 1385.39 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.3.Poglądowa ilość poszczególnych asortymentów dla 1 sezonu.pdf pdf 374.1 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.4.Formularz ofertowy.zip zip 847.16 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.1.Szczegółowa specyfikacja techniczna.pdf pdf 1588.06 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.2.Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 631.94 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.6B.Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.dot.Wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 34 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.7A.Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 34 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.7B.Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej dot.Wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 34.5 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.8.Oświadczenie o aktualności JEDZ.doc doc 46.5 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.6A.Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 33.5 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.11.Wykaz usług.docx docx 23.83 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.12.Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych.docx docx 23.23 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.13.Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 24.75 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.9.Oświadczenie o aktualności.dot.Wykonawców wspólnie ubiegających się.JEDZ.doc doc 47.5 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.10.Oświadczenie o aktualności.Podmiot udostępniający.JEDZ.doc doc 48.5 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.Urz.U.E.-2021-OJS126-333078-pl.pdf pdf 130.24 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zał.5.JEDZ.doc doc 196.5 2021-07-02 10:18:00 Proceeding
2021.18.Zmiana 1 SWZ.pdf pdf 987.17 2021-07-07 13:12:27 Public message
2021.18.Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 556.06 2021-08-03 10:22:08 Public message
2021.18.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 724.31 2021-08-20 12:43:14 Public message

Announcements

2021-08-20 12:43 Małgorzata Wojtas ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art.253 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Zimowe utrzymanie drogi powiatowej 1637K Harklowa - Tylmanowa w sezonach zimowych 2021r.-2022r., 2022r.-2023r., 2023r.-2024r. – Zadanie nr 3– pismo z dnia 20 sierpnia 2021 r. znak PZD-ZP.261.18.2021

2021.18.Zawiadomieni [...].pdf

2021-08-03 10:22 Małgorzata Wojtas INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art.222 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Zamawiający) udostępnia Informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Zimowe utrzymanie drogi powiatowej 1637K Harklowa - Tylmanowa w sezonach zimowych 2021r.-2022r., 2022r.-2023r., 2023r.-2024r. – Zadanie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2021 r. znak PZD-ZP.261.18.2021

2021.18.Informacja z [...].pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message Na podstawie art.222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 599 316,44 zł brutto.
2021-07-07 13:12 Anna Michałczak ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 137 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymanie drogi powiatowej 1637K Harklowa - Tylmanowa w sezonach zimowych 2021r.-2022r., 2022r.-2023r., 2023r.-2024r. – Zadanie nr 3, z dnia 7 lipca 2021 r. znak PZD-ZP.261.18.2021

2021.18.Zmiana 1 SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476