Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-21/21 Wykonanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8 , obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” - AE/ZP-27-21/21

Deadlines:
Published : 28-06-2021 14:47:00
Placing offers : 23-07-2021 09:00:00
Offers opening : 23-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5/ Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

7/ Załącznik Nr 3a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu

8/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy

9/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

11/ Załącznik Nr 6a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

12/ Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych

13/ Załącznik Nr 8 - Wykaz osób

14/ Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

15/ Załącznik Nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia

16/ Załącznik Nr 11 - Projekt budowlany branża ARCHITEKTURA

17/ Załącznik Nr 12 - Projekt budowlany branża KONSTRUKCJA

18/ Załącznik Nr 13 - Projekt budowlany branża SANITARNA

19/ Załącznik Nr 14 - Projekt budowlany branża WENTYLACJA

20/ Załącznik Nr 15 - Projekt budowlany branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

21/ Załącznik Nr 16 - Projekt budowlany branża DROGOWA

22/ Załącznik Nr 17 - Projekt wykonawczy branża ARCHITEKTURA

23/ Załącznik Nr 18 - Projekt wykonawczy branża KONSTRUKCJA

24/ Załącznik Nr 19 - Projekt wykonawczy branża SANITARNA

25/ Załącznik Nr 20 - Projekt wykonawczy branża WENTYLACJA

26/ Załącznik Nr 21 - Projekt wykonawczy branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

27/ Załącznik Nr 22 - Projekt wykonawczy branża DROGOWA

28/ Załącznik Nr 23 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

29/ Załącznik Nr 24 - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branża SANITARNA

30/ Załącznik Nr 25 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża WENTYLACJA

31/ Załącznik Nr 26 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA32/

32/ Załącznik Nr 27 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża DROGOWA

33/ Załącznik Nr 28 - Przedmiar robót branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

34/ Załącznik Nr 29 - Przedmiar robót branża SANITARNA

35/ Załącznik Nr 30 - Przedmiar robót branża WENTYLACJA

36/ Załącznik Nr 31 - Przedmiar robót branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

37/ Załącznik Nr 32 - Przedmiar robót branża DROGOWA


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.64 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1014.78 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 Formularz Ofertowy.doc doc 74.5 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 33.5 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a.doc doc 33 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 34 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a.doc doc 33 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 44 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 43 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 43 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 128.5 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 137.5 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.doc doc 43.5 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.doc doc 100 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Załączniki Nr 11-32.zip zip 82243.65 2021-06-28 14:47:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 841.51 2021-07-08 14:43:43 Public message
Zmiana treści SWZ .PDF PDF 64.84 2021-07-09 13:55:14 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 35.76 2021-07-09 13:56:08 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 35.9 2021-07-15 18:01:32 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 1384.64 2021-07-15 18:08:39 Public message
Załacznik Nr 1 do pisma.pdf pdf 34.71 2021-07-15 18:08:39 Public message
Załącznik Nr 20.pdf pdf 7155.57 2021-07-15 18:08:39 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 377.32 2021-07-19 11:35:20 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 356.36 2021-07-23 09:04:06 Public message
Informacja o otwarciu.PDF PDF 463.35 2021-07-23 11:32:47 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.PDF PDF 520.05 2021-07-23 14:01:56 Public message

Announcements

2021-07-23 14:01 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].PDF

2021-07-23 11:32 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o otwarci [...].PDF

2021-07-23 09:04 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-07-19 11:35 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-07-15 18:08 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego pisma i Załącznikiem Nr 20 do SWZ
z otwierającymi się rysunkami
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23-07-2021, składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załacznik Nr 1 do pi [...].pdf

Załącznik Nr 20.pdf

2021-07-15 18:01 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-07-09 13:56 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-07-09 13:55 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20-07-2021r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ . [...].PDF

2021-07-08 14:43 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2346