Proceeding: 04/06/2021 Dostawa wodomierzy dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Deadlines:
Published : 23-06-2021 14:47:00
Placing offers : 02-07-2021 10:00:00
Offers opening : 02-07-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:

1)       Wodomierze muszą być zgodne z:

a.    Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych /Dz.U. Nr 209/2007 poz. 1513/;

b.    Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych /Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29/ oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN14154.

2)          Wodomierze muszą posiadać certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty/wraz z tłumaczeniem, przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym.

3)          Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH.

4)         Liczydło wodomierza mechaniczne 8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego).

5)         Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu maksymalnie o 355°,

6)         Materiały mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową.

7)         Korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego.

8)          Wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania wodomierza bez użycia przewodów i naruszenia jego cechy legalizacyjnych) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnika impulsów, moduł transmisji w standardzie M-BUS (PN-EN1434-3) oraz modułu radiowego pracującego w systemie dwukierunkowym. Nie dopuszcza się przestarzałych rozwiązań zawierających nadajniki kontaktronowe podatne na zakłócenia silnym polem magnetycznym.

9)         Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacji, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego.

10)    Wszystkie wodomierze powinny pochodzić od jednego producenta i powinny posiadać liczydła jednego typu, przystosowanego do montażu nakładek radiowych jednego typu.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 260.06 2021-06-23 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - formularz cenowy.xlsx xlsx 12.51 2021-06-23 14:47:00 Criterion
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc doc 146 2021-06-23 14:47:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór świadczenia.doc doc 144 2021-06-23 14:47:00 Criterion
Załącznik nr 3 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 179.81 2021-06-23 14:47:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 86.6 2021-07-02 14:37:15 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 652.59 2021-07-05 15:07:01 Public message

Announcements

2021-07-05 15:07 Małgorzata Jasik Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-07-02 14:37 Małgorzata Jasik Informacja o treści złożonych ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-02 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 391 078,50 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Cena 100% Proszę dołączyć podpisaną ofertę oraz formularz cenowy (może być skan) Attachment required

Załącznik nr 4 do S [...].xlsx

Załącznik nr 1 do S [...].doc

(0)
2 Oświadczenie - Proszę dołączyć podpisany skan oświadczenia Attachment required

Załącznik nr 2 do S [...].doc

(0)
3 Projekt umowy - Proszę zaakceptować warunki umowy wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr 3 do SW [...].pdf

(0)
4 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 208