Proceeding: 11/VI/2021/WP Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wysepek, centrów przesiadkowych oraz torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice w okresie od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r 11/VI/2021/WP

Deadlines:
Published : 18-06-2021 14:28:00
Placing offers : 15-07-2021 09:55:00
Offers opening : 15-07-2021 10:00:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
"Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wysepek, centrów przesiadkowych oraz torowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice w okresie od  1.09.2021 r. do 31.08.2022 r"

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCtQyyJc6K55MW2QuFL9upng/featured

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
11.2021 SWZ.pdf pdf 1424.08 2021-06-18 14:28:00 Proceeding
2021-OJS117-306366-pl.pdf pdf 126.15 2021-06-18 14:28:00 Proceeding
Zał 10 zakres usług.pdf pdf 2855.98 2021-06-18 14:28:00 Proceeding
Zał Nr 4 Umowa.rar rar 60.6 2021-06-18 14:28:00 Proceeding
Zał Nr 9 Wykazy i lokalizacje miejsc usług.xlsx xlsx 2746.61 2021-06-18 14:28:00 Proceeding
zał. Nr 1-8.doc doc 402 2021-06-18 14:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 11.docx docx 21.35 2021-06-18 14:28:00 Proceeding
11.2021 Projekt umowy OCZYSZCZANIE.docx docx 43.63 2021-07-14 09:37:24 Public message
11.2021 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia .docx docx 121.49 2021-07-15 08:08:42 Public message
11.2021 Informacja z otwarcia ofert .docx docx 123.62 2021-07-15 10:18:52 Public message

Announcements

2021-07-15 10:18 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

11.2021 Informacja z [...].docx

2021-07-15 10:16 Jacek Mizdalski The message was withdrawn by the Buyer.
2021-07-15 08:08 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

11.2021 Informacja o [...].docx

2021-07-14 09:37 Jacek Mizdalski Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający przekazuje załącznik nr 4 do SWZ

11.2021 Projekt umow [...].docx

2021-07-07 09:29 Jacek Mizdalski Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania dotyczące SWZ dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Prosimy o zmianę pkt I pdpkt 8.3) poprzez dopisanie, że złożenie JEDZ dotyczy podwykonawców, o ile są już znani na etapie składania ofert.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wypełnić pkt 4 wzoru Oferty Cenowej Wykonawcy poprzez podanie danych podwykonawców, którym zamierza podzlecić usługi tylko wówczas jeśli podwykonawcy ci są już znani na etapie składania ofert, w przypadku zaś gdy podwykonawcy nie są jeszcze znani rubrykę tę należy pozostawić niewypełnioną. Zwracamy uwagę, że zgodnie z SWZ wynika jasno, że Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców nie będących podmiotami trzecimi, na których zasoby Wykonawca się powołuje. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. SWZ w pkt I pdpkt 8.3) oraz pkt 4 wzoru Oferty Cenowej Wykonawcy zostały sformułowane w taki sposób, że nie jest jasne czy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia JEDZ dot. podwykonawcy oraz wypełnienia pkt 4 wzoru Oferty Cenowej Wykonawcy wyłącznie wówczas gdy zamierza skorzystać z podwykonawców przy realizacji zamówienia i podwykonawcy ci są mu już znani na składania ofert. W szczególności Zamawiający nie zaznaczył w dokumentach zamówienia, że obowiązek złożenia JEDZ podwykonawcy praz wypełnienia pkt 4 wzoru Oferty Cenowej Wykonawcy nie dotyczy Wykonawcy, który chce powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom ale na etapie składania ofert podwykonawcy ci nie są mu jeszcze znani.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej: „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi:
Ad.1 i 2) Zamawiający potwierdza iż Wykonawca ma obowiązek wypełnić pkt 4 wzoru Oferty Cenowej Wykonawcy poprzez podanie danych podwykonawców, którym zamierza podzlecić usługi tylko wówczas jeśli podwykonawcy ci są już znani na etapie składania ofert, w przypadku zaś gdy podwykonawcy nie są jeszcze znani rubrykę tę należy pozostawić niewypełnioną.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 393