Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2021 Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki i zajęć sportowych dla członków Klubów Seniora na terenie gminy Słupsk

Szymon Rohde
Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk Department: Zespół ds. organizowanie usług społecznych
Deadlines:
Published : 17-06-2021 13:15:00
Placing offers : 25-06-2021 11:00:00
Offers opening : 25-06-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki i zajęć sportowych dla członków Klubów Seniora na terenie gminy Słupsk

                Słupsk, dnia 16.06.2021 r.

 

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464) Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki i zajęć sportowych dla członków Klubów Seniora na terenie gminy Słupsk

1.      Zamawiający:

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

2.      Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki i zajęć sportowych dla członków Klubów Seniora na terenie gminy Słupsk.

3.      Termin realizacji zamówienia:

lipiec –  grudzień 2021 rok

4.  Kryterium oceny ofert – zamawiający wyznacza następujące kryterium oceny:

najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto godziny wykonywania usług. Cena oferty 100%

5.      Ogólny zakres wykonywanych czynności - specyfikacja zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki i zajęć sportowych dla członków Klubów Seniora na terenie gminy Słupsk. Miejscowości, w których będą odbywały się zajęcia: Bierkowo, Bruskowo Wielkie, Bukówka, Jezierzyce, Krępa Słupska, Lubuczewo, Redzikowo, Siemianice, Redzikowo SHR, Kukowo, Swołowo, Wieszyno, Bydlino, Gałęzinowo, Kusowo, Redęcin, Strzelino, Rogawica. W każdej miejscowości przypadają 2 zajęcia w miesiącu, które trwają 75 minut każde.

 

2) Szacunkowa przewidywana liczba zajęć w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie: 216  (18 miejscowości x 12 spotkań)

 

3) Rzeczywista liczba świadczonych usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego .

 

4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w dni robocze

6. Niezbędne wymagania

- wykształcenie kierunkowe, tj. wykształcenie wyższe Akademii Wychowania Fizycznego

- min. rok doświadczenia w pracy z seniorami

 

7. Wymagane dokumenty

-     Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny zajęć z zakresu gimnastyki

-     CV,

-     list motywacyjny,

-     dokument potwierdzający wykształcenie,

-     inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

-     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

 

8. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr 1).

Ofertę złożyć należy do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 osobiście w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk w pok. nr 102 (sekretariat) lub pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki i zajęć sportowych dla członków Klubów Seniora na terenie gminy Słupsk”.

 

Dokumenty, które wpłyną do CUS Gminy Słupsk po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ” oraz własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych

dokumentów w siedzibie CUS Gminy Słupsk

 

10. Osoba do kontaktu:

Cekała Iwona

tel. (59) 842-84-02 wew. 35

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1.docx docx 13.03 2021-06-17 13:15:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 149