Proceeding: FZ.38.116.2021TK Sprzedaż środków trwałych ( samochód ciężarowy KIA, agregat prądotwórczy) w 2021r.

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 10-06-2021 08:01:00
Placing offers : 23-06-2021 11:00:00
Offers opening : 23-06-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Znak sprawy FZ.38.116.2021TK

 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż środków trwałych:

 

1.       Samochód ciężarowy KIA, samozaładowczy o masie całkowitej 2880 kg., rok produkcji 2004, nr inwentarzowy 742-1-00274 w cenie wywoławczej 15 000,00 zł. brutto.

2.       Agregat prądotwórczy przenośny nr inwentarzowy 343-100066, Typ zespołu ZE 400/18, rok produkcji 1993 , moc zespołu 44 kW, prod. PZL Andrychów w cenie wywoławczej 300,00 zł. brutto

                            Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

OGÓLENE WARUNKI PRZETARGU.

  • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
  • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:

- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów,

  • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży.
  • Własność przedmiotu przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty na konto wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe.

·         Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena nabycia danego przedmiotu sprzedaży.

·         Sprzedający wezwie Kupującego, którego oferta zostanie wybrana do ODBIORU PRZEDMIOTU PRZETARGU w terminie 7 dni.

  • Kupujący, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia) w formie papierowej na adres:

                                              Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

                                                                 ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Kupującego, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Sprzedający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

W/w ruchomości można oglądać w siedzibie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,

Ø  Poz. 1 -  Wydział Utrzymania Ruchu w ul. Św. Józefa 37-49 od dnia 11 czerwca 2021 do 22 czerwca 2021 r. w godz.9.00-13.00.

Ø  Poz. 2 - Magazyn Główny ul. Rybaki 31/35 od dnia 11 czerwca 2021 do 22 czerwca 2021 r. w godz.9.00-13.00.

·         Otwarcie ofert na platformie zakupowej nastąpi w dniu 23 czerwca 2021r. o godz.11.00

·         Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Oferentami jest:

Ø  Pan Tomasz Kotowski, tel. 600409151, adres poczty elektronicznej:

  tkotowski@wodociagi.toruń.com.pl,

Ø  Pan Piotr Filipiak,           Tel.606729843   (sprawy techniczne) - poz. 1

Ø  Pan Radosław Suchara, Tel.728 494 585 (sprawy techniczne)- poz. 2

 

1.       Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulaminy).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1.             Formularz oferty (zał. nr 1 )

2.             Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO (zał. nr 2)

 

 Inne załączniku.

  • Zdjęcia

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1.doc doc 41.5 2021-06-10 08:01:00 Proceeding
Zał.nr 2 (RODO).doc doc 32 2021-06-10 08:01:00 Proceeding
1. Załącznik 1,2 _PZ 04_wyd14_Wytyczne, Polityka (edytowalna).doc doc 226.5 2021-06-10 08:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do procedury PZ 04_wyd14 - inf. dot. ISO.doc doc 206 2021-06-10 08:01:00 Proceeding
Ogólne warunki postępowania.doc doc 191 2021-06-11 13:50:42 Proceeding
Wsad sprzedaż 2021.doc doc 59.5 2021-06-11 13:50:42 Proceeding
6e14ad7d-6185-4b88-8a88-eec2909558fe.jpg jpg 196.99 2021-06-10 08:01:00 Subject of the order
6f1e5e85-27f2-4c21-aa10-30a3d7c9e146.jpg jpg 235.39 2021-06-10 08:01:00 Subject of the order
9c8659ae-637e-4dc7-9221-c26a068bff99.jpg jpg 191.7 2021-06-10 08:01:00 Subject of the order
4095a983-4257-445e-8e26-3c21370a1938.jpg jpg 162.21 2021-06-10 08:01:00 Subject of the order
abb638c1-647b-4e18-8f72-3d1d18956d09.jpg jpg 248.69 2021-06-10 08:01:00 Subject of the order
aff1e6c0-250e-40ed-8954-d598ae7ff11f.jpg jpg 155.8 2021-06-10 08:01:00 Subject of the order
Tabliczka Prądnica.jpg jpg 65.06 2021-06-10 08:01:00 Subject of the order
Tabliczka Prądnica-1.jpg jpg 65.06 2021-06-10 08:01:00 Subject of the order
Tabliczka silnik-1.jpg jpg 70.35 2021-06-10 08:01:00 Subject of the order
20210614_075809.jpg jpg 3348.01 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order
20210614_075815.jpg jpg 3282.25 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order
20210614_075822.jpg jpg 3761.97 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order
20210614_075828.jpg jpg 3860.11 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order
20210614_075841.jpg jpg 3713.53 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order
20210614_075904.jpg jpg 2938.21 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order
20210614_075919.jpg jpg 3422.34 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order
20210614_075944.jpg jpg 3857.27 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order
20210614_080001.jpg jpg 3982.47 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order
20210614_080015.jpg jpg 3427.48 2021-06-14 08:15:26 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1. Samochód ciężarowy KIA, samozaładowczy o masie całkowitej 2880 kg., rok produkcji 2004, nr inwentarzowy 742-1-00274 w cenie wywoławczej 15 000,00 zł. brutto. Samochód ciężarowy KIA, samozaładowczy o masie całkowitej 2880 kg., rok produkcji 2004, nr inwentarzowy 742-1-00274 w cenie wywoławczej 15 000,00 zł. brutto.

6e14ad7d-6185-4b88-8 [...].jpg

6f1e5e85-27f2-4c21-a [...].jpg

9c8659ae-637e-4dc7-9 [...].jpg

4095a983-4257-445e-8 [...].jpg

abb638c1-647b-4e18-8 [...].jpg

aff1e6c0-250e-40ed-8 [...].jpg

1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
2 2. Agregat prądotwórczy przenośny nr inwentarzowy 343-100066, Typ zespołu ZE 400/18, rok produkcji 1993 , moc zespołu 44 kW, prod. PZL Andrychów w cenie wywoławczej 300,00 zł. brutto Agregat prądotwórczy przenośny nr inwentarzowy 343-100066, Typ zespołu ZE 400/18, rok produkcji 1993 , moc zespołu 44 kW, prod. PZL Andrychów w cenie wywoławczej 300,00 zł. brutto

Tabliczka Prądnica.j [...].jpg

Tabliczka Prądnica-1 [...].jpg

Tabliczka silnik-1.j [...].jpg

20210614_075809.jpg

20210614_075815.jpg

20210614_075822.jpg

20210614_075828.jpg

20210614_075841.jpg

20210614_075904.jpg

20210614_075919.jpg

20210614_075944.jpg

20210614_080001.jpg

20210614_080015.jpg

1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 350