Proceeding: Szp/FZ-35/2021 Dostawa leków w programach lekowych oraz importu docelowego

Monika Wojciechowska
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-06-2021 09:11:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 22-07-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 132 ustawy Pzp 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w programach lekowych oraz importu docelowego zwanych dalej „produktami” do Magazynu Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. 2. Nazwy międzynarodowe, dawki oraz ilości przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1- 1.3 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_35_skan.pdf pdf 24252.83 2021-06-18 09:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_FO.doc doc 64 2021-06-18 09:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 183.5 2021-06-18 09:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.3 2021-06-18 09:11:00 Proceeding
SWZ_35_PDF.pdf pdf 2942.98 2021-06-18 09:11:00 Proceeding
Pakiety 1-3.xls xls 34.5 2021-06-18 09:11:00 Proceeding
Informacja nr 1.pdf pdf 357.19 2021-07-09 08:33:38 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.pdf pdf 256.69 2021-07-22 10:56:06 Public message
Wyniki postępowania.pdf pdf 787.07 2021-08-19 14:00:45 Public message
Wyniki postępowania.doc doc 88.5 2021-08-19 14:00:45 Public message

Announcements

2021-08-19 14:00 Monika Wojciechowska Wyniki postępowania

Wyniki postępowania. [...].pdf

Wyniki postępowania. [...].doc

2021-07-22 10:56 Monika Wojciechowska Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-07-22 09:00 Buyer message Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę gross 1 743 089,12 zł w rozbiciu na 3 pakiety:

Pakiet nr 1 1 300 000,00 zł
Pakiet nr 2 398 247,36 zł
Pakiet nr 3 44 841,76 zł
2021-07-09 08:33 Monika Wojciechowska Informacja nr 1

Informacja nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 635