Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.221.02.2021.JG Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy bazy Wydziału Eksploatacji Sieci Wod - Kan Spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Jacek Glegoła
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 04-06-2021 13:20:00
Placing offers : 23-06-2021 10:00:00
Offers opening : 23-06-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Znak sprawy

TI.221.02.2021.JG

Nazwa zadania

Opracowanie kompletnej  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy bazy Wydziału Eksploatacji Sieci Wod-Kan Spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j.w.

Zamawiający zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 5 350 000,00 Euro a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowano jako sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt 35) ww. ustawy.

Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi /regulaminy”).

 

1.     Wymagania Zamawiającego:

 

  • Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia wraz z niezbędnymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi i innymi niezbędnymi do wykonania zadania

·         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

·         Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w SIWZ oraz wzorze umowy

·         Kryterium oceny ofert: Cena 100%

·         Wymagane jest udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace projektowe

  • Termin wykonania zadania zgodnie z zapisami w SIWZ i wzorze umowy
  • Wymagane jest złożenie wadium wys. 6 000,- zł
  • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert
  • Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
  • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi – platforma zakupowa”, w terminie do dnia  23  czerwca 2021 r. do godziny 10.00
  • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia skanu formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i dokumentami
  • Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia) w formie papierowej na adres:

 

Wydział Inwestycji i Remontów Toruńskich Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń


Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów – Agnieszka Wardak

 

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału w postępowaniu, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną, najkorzystniejszą ofertę

·         Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.

 

2.     Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35;87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 faks. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

3.     Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym, wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

4.     Zgodnie z wymogami art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 poz. 424) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy

 

Załącznik: SIWZ wraz z formularzami i wzorem umowy

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Baza EWK Projekt - Ogłoszenie .pdf pdf 1150.09 2021-06-04 13:20:00 Proceeding
Baza EWk Projekt- SIWZ.pdf pdf 7387.51 2021-06-04 13:20:00 Proceeding
BazaEWK Projekt - Umowa zal.1 .pdf pdf 8586.47 2021-06-04 13:20:00 Proceeding
Baza EWK Projekt - OPZ zal.2.pdf pdf 3192.41 2021-06-04 13:20:00 Proceeding
Baza EWK Projekt - zal-3-8.docx docx 29.85 2021-06-04 13:20:00 Proceeding
Baza EWk Projekt- Koncepcja Opis.pdf pdf 5695.06 2021-06-04 13:20:00 Proceeding
Baza EWK Projekt -Koncepcja rysunki.pdf pdf 4321.58 2021-06-04 13:20:00 Proceeding
Projekt EWK- Odp. 1 .pdf pdf 380.65 2021-06-18 11:14:57 Public message
Baza EWK - Projekt - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 391.26 2021-06-24 10:59:29 Public message
Baza EWK - Uniewa żnienie .pdf pdf 398.72 2021-07-02 13:08:48 Public message

Announcements

2021-07-02 13:08 Jacek Glegoła Informacja o unieważnieniu w załączeniu

Baza EWK - Uniewa żn [...].pdf

2021-06-24 10:59 Jacek Glegoła Informacja z otwarcia ofert

Baza EWK - Projekt - [...].pdf

2021-06-18 11:14 Jacek Glegoła Szanowni Państwo
W załączeniu odpowiedź Zamawiającego na pytanie .
Z poważaniem
Jacek Glegoła

Projekt EWK- Odp. 1 [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy bazy Wydziału Eksploatacji Sieci Wod - Kan Spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. wg. załączników 1 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 442