Proceeding: DO.261.4.2021.AS „ORGANIZACJA I WYKONYWANIE USŁUG FIJOTERAPEUTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR+ W BUKÓWCE w roku 2021”

Anita Szawioła
Gmina Lubawka Department: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Deadlines:
Published : 01-06-2021 10:03:00
Placing offers : 14-06-2021 08:00:00
Offers opening : 14-06-2021 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 75 74 11 800 wew. 21 pracownik Anita Szawioła e- mail: a.szawiola@mgops.lubawka.eu od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15.00

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Zapytanie ofertowe-fizjoterapeuta senior+ 2021.docx docx 49.55 2021-06-01 10:03:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 21.45 2021-06-01 10:03:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie kwalifikacje.docx docx 18.8 2021-06-01 10:03:00 Proceeding
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niekaralności Fizjoterapeuta.doc doc 27.5 2021-06-01 10:03:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4 -Oświadczenie o stanie zdrowia.doc doc 26 2021-06-01 10:03:00 Proceeding
6. Załacznik nr 5 Umowa- wzór fizjoterapeuta senior+ 2021 (1).docx docx 33.56 2021-06-01 10:03:00 Proceeding
7. Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna_zapytanie ofertowe.docx docx 18.14 2021-06-01 10:03:00 Proceeding
8. Załącznik nr 7 Oświadczenie_wykonawcy_zam_publ (1).docx docx 13.89 2021-06-01 10:03:00 Proceeding

Announcements

2021-06-14 12:55 Anita Szawioła Informacja o wynikach wyboru:
W celu udzielenia zamówienia na zadanie DO.261.4.2021.AS pn: „ORGANIZACJA I WYKONYWANIE USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR+ W BUKÓWCE w roku 2021”
przeprowadzono pisemne zapytanie ofertowe otwarte zapraszając do składania Wykonawców, zamieszczając w dniu 01.06.2021 r. godz. 10.03 zapytanie ofertowe na „Platformie zakupowej”.
W terminie do dnia 14.06.2021 r. do godziny 8.00 nie wpłynęła żadna oferta.
Z tego powodu nie ma możliwości rozstrzygnięcia postępowania.
Z poważaniem Anita Szawioła

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi fizjoterapeuty Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla 20 uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Bukówce w roku 2021 r. a w szczególności: 1. ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii wobec osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Bukówce [zwanych dalej „Uczestnikami”], 2. wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw Uczestników, dbałością o ich bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej, 3. wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym masaży i stosowanie innych metod fizjoterapeutycznych oraz kontrolowanie efektów procesu fizjoterapii, 4. prowadzenie indywidualnej rehabilitacji ruchowej zgodnie z zaleceniami lekarza, 5. dokumentowanie podejmowanych działań w ramach prowadzonych zajęć, 6. prowadzenie dziennika zajęć rehabilitacji, 7. dobór i dopasowywanie do potrzeb Uczestnika wyrobów medycznych różnego rodzaju (przedmioty ortopedyczne), 8. prowadzenie działalności profilaktycznej polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności Uczestników w różnym wieku, w celu zapobiegania niepełnosprawności Miejscem wykonania usług będzie Dzienny Dom Pobytu ‘SENIOR+” Bukówka 50B wymiarze 3 godzin tygodniowo. Szacunkowa liczba godzin wykonywania przedmiotu umowy wynosi 90 godzin zegarowych, przy czym czas wykonywania usługi nie obejmuje czasu dojazdu do placówki. Ilość godzin pracy może ulec zmianie w stosunku do godzin wskazanych w zdaniu poprzedzającym, w związku z czym określoną w tam ilość godzin należy traktować szacunkowo. W przypadku zaistnienia takiej zmiany, Wykonawca uprawniony będzie do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie przepracowaną ilość godzin wykonywania przedmiotu umowy. Stawkę brutto za pełną godzinę usługi – cena powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty realizacji usługi wraz z dojazdem i środkami ochrony osobistej. Proszę załączyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1 1 h - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie 40% Kryterium doświadczenia. Ocenie będzie podlegać okres pracy Wykonawcy w zawodzie fizjoterapeuty. Punkty za doświadczenie będą obliczane wg wzoru: Do 7 lat-10 pkt. od 7 lat do 10 lat – 20 pkt. Powyżej 10 lat – 40 pkt. Proszę wpisać liczbowo ilość lat pracy w zawodzie i załączyć Oświadczenie o spełnianiu wymogów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji i do-świadczenia zawodowego – załącznik nr 2, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem). Dokumenty muszą potwierdzać wykształcenie zgodne z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, a także potwierdzać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (tj. Dz. U z 2021 poz. 553) Attachment required (0)
3 Oświadczenia załącznik nr 3 nr 4 - Proszę załączyć wypełnione i podpisane oświadczenia załącznik nr 3.i nr 4. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
4 Projekt umowy załącznik nr 5 - Proszę potwierdzić zapoznanie się z umową. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i załączyć zaparafowany skan umowy. Attachment required (0)
5 Klauzula RODO i Oświadczenie RODO- załącznik nr 6 nr 7 - Proszę załączyć wypełnione i podpisane oświadczenia załącznik nr 6 i nr 7.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
6 Termin płatność - Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury/ rachunku, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury /rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury/ rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia. sporządzonej przez Wykonawcę faktury/ rachunku, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury /rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury/ rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Polisa oc - Proszę załączyć skan aktualnej polisy OC z tytułu wykonywanego zawodu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 213