Proceeding: Realizacja szkolenia e-learningowego z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Martyna Chabior-Ratajska
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK
Deadlines:
Published : 31-05-2021 13:42:00
Placing offers : 10-06-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,
Urząd Dozoru Technicznego planuje realizację szkolenia e-learningowego z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, uprzejmie prosimy o przesłanie oferty cenowej opowiadającej poniższym założeniom i wymaganiom.


Szkolenie zostanie osadzone na platformie e-learningowej UDT, dlatego ofertę kierujemy do firm dysponujących gotowymi produktami w formie paczek szkoleniowych w formacie SCORM 1.2.


Poniżej znajdą Państwo szczegółowe założenia i wymagania dotyczące ww. projektu
Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników UDT, z uwzględnieniem poszczególnych szczebli organizacyjnych (pracownicy biurowi/administracyjni, kadra kierownicza oraz kadra techniczna – inżynierowie).


Zakres merytoryczny szkolenia:


 • Zapoznanie uczestników szkolenia ze zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji (aspekt prawny, nawiązanie do
  przepisów K.P. oraz aspekt psychologiczny).

 • Przedstawieniem okoliczności, przebiegu i form mobbingu oraz dyskryminacji.

 • Przedstawienie konsekwencji wystąpienia powyższych zjawisk na różnych poziomach struktury organizacyjnej
  (np. departament/ zespół/ wydział).

 • Zaprezentowanie obowiązków pracownika i pracodawcy oraz konsekwencji wynikających z występowaniem zjawiska mobbingu i dyskryminacji.

 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.

 • Konieczność wdrożenia polityki antymobbingowej i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nakładającymi na pracodawcę bezwzględny obowiązek zapobiegania tym zjawiskom. 

  Wymagania dot. szkoleń:

 1. Szkolenie powinno być przygotowane w standardzie SCORM 1.2.

 2. Szkolenie powinno być dostarczone w technologii HTML5.

 3. Szkolenie musi mieć formę interaktywną, wymuszającą zaangażowanie uczestników. Przykładowe oczekiwane elementy interaktywne: quizy, case study wymuszające zatwierdzenie/ kliknięcie, symulacje, ćwiczenia.

 4. Szkolenie musi być przygotowane w języku polskim, w sposób zrozumiały przez osoby niezależnie od kierunku i poziomu wykształcenia.

 5. Szkolenie powinno zapisywać postęp i wyniki oraz umożliwiać kontynuowanie w miejscu przerwania.

 6. SCORM powinien wysyłać status „ukończony/nieukończony”. W przypadku ukończenia powinien wysłać wartość 100, gdy nieukończony wartość odzwierciedlającą % realizacji szkolenia.

 7. Szkolenia w ramach obowiązującej umowy (lub przez okres 24 miesięcy w przypadku licencji wieczystej) powinny być na bieżąco aktualizowane pod kątem merytorycznym w przypadku zaistnienia zmian w przepisach prawa.

 8. Szkolenie powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiedzy. SCORM z testem powinien wysyłać na końcu status „zaliczony/niezaliczony”, próg zaliczenia powinien być ustawiony na 70%. Przerwanie testu oznacza brak zaliczenia i konieczność ponownego podejścia. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania samych pytań z tematyki opisanej w Zakresie merytorycznym szkolenia. W takim przypadku w oparciu o przekazane pytania (min 15 pytań jednokrotnego wyboru z 3-4 potencjalnymi odpowiedziami, oraz listę popranych odpowiedzi), Zamawiający przygotuje test wiedzy we własnym zakresie.

 9. Minimalne wymagania techniczne stacji użytkownika:

  • OS: Windows 10 64bit na środowisku wirtualnym VMWare.

  • Rozdzielczość minimalna: 1366x768

  • Rozdzielczość maksymalna: 1920x1080

  • Przeglądarka: Microsoft Edge

 10. Wykonawca udzieli 6-cio miesięcznej gwarancji w ramach której będzie rozwiązywał ewentualne problemy techniczne.

 11. W przypadku zgłoszenia błędów lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia i przekaże Zamawiającemu poprawiony zasób.

 12. Usunięcie przez Wykonawcę błędów i usterek zobowiązuje Zamawiającego do przetestowania naniesionych poprawek w terminie do 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez Wykonawcę o ich usunięciu.

 13. Wszelkie uwagi, w tym błędy i usterki, ze strony Zamawiającego odnośnie funkcjonowania Szkolenia, będą zgłaszane  bezpośrednio Koordynatorowi Wykonawcy.

 14. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności działania Szkolenia w formie protokołu odbioru sporządzonego w formie pisemnej.

 15. W przypadku braku możliwości usunięcia błędów, które uniemożliwią realizację przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wyżej opisanego zamówienia, proszę o przesłanie oferty zawierającej:


 1. opis firmy szkoleniowej,

 2. doświadczenie firmy w realizacji szkoleń e-learnngowych,

 3. informacje dotyczące zawartości szkolenia: program, czas realizacji, liczba slajdów, liczba quizów/ćwiczeń zawartych w poszczególnych modułach,

 4. parametry techniczne paczek szkoleniowych, minimalne wymagania techniczne dla użytkowników,

 5. dostęp online do wersji demo z terminem ważności min. 2 miesiące od daty otwarcia ofert. Adres dostępu do wersji demo prosimy wpisać w formularzu,

 6. ofertę cenową udostępnienia szkolenia na platformie e-learningowej Zamawiającego bez limitu użytkowników końcowych na 2 lata


Proszę o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2021 r.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 728 423 293

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Treść zapytania ofertowego.pdf pdf 73.04 2021-05-31 13:42:00 Proceeding
DK-197_21 - Załącznik 2 - informacja RODO.pdf pdf 80.75 2021-05-31 13:42:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 27.67 2021-05-31 13:42:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Szkolenie e-learningowe z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy -

Formularz ofertowy.d [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.6759 PLN, EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Ocena formy szkolenia 30% Zamawiający dokona komisyjnej oceny formy szkolenia zaprezentowanej w przekazanej wersji demo. Ocenie podlegają między innymi: 1. Atrakcyjność formy (najwyżej punktowana będzie forma fabularyzowana, filmy szkoleniowe) 2. Atrakcyjność grafiki (multimedia, grafika) 3. Liczba ćwiczeń interaktywnych (proporcjonalnie do ilości materiału merytorycznego zawartego w wersji demo. Maksymalna liczba punktów: 10 Attachment required (0)
3 Weryfikacja wymagań technicznych dla użytkowników, parametrów technicznych i zawartości merytorycznej - Weryfikacja wymagań opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone (0)
Unlock the form

The number of page views: 263