Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.221.04.2021.JG Wykonanie robót remontowych wynikających z okresowych przeglądów obiektów budowlanych w 2020 r.

Jacek Glegoła
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 31-05-2021 08:22:00
Placing offers : 30-06-2021 11:00:00
Offers opening : 30-06-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.Znak sprawy TI.221.04.2021.JG

 TI - ……./2021/JG

 

OGŁOSZENIE

 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania pn.

   „Wykonanie  robót remontowych wynikających z okresowych przeglądów   obiektów budowlanych w 2020 r.”

Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5. 548.000,00 € i zalicza się do tzw. zamówień sektorowych.

Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na

stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulaminy).

Wymagania Zamawiającego:

        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

        Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.

·                     Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

·                     Wymagane jest udzielenie 36   miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

·                     Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.

·                     Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi – platforma zakupowa, w terminie do dnia   30 czerwca  2021r. do godziny 1100.

·                     Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów

        Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

Wydział Inwestycji i Remontów,

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów – Jacek Glegoła

 

        W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Wykonawcy  nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.2.

·                     Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

 

·                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń, tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne). Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

 

Załączniki do ZAPROSZENIA:

 

·                     SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

1.           Wzór umowy z załącznikami,

2.           Opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót .

3.           Wzór Formularza Oferty wraz z oświadczeniem RODO

4.           Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

5.           Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

6.           Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych .

7.           Wzór wykazu kadry

8.           Oświadczenie Podatnika VAT

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Remonty Budowlane - Ogłoszenie .pdf pdf 1186.2 2021-05-31 08:22:00 Proceeding
Remonty Budowlane - SIWZ.pdf pdf 7432.36 2021-05-31 08:22:00 Proceeding
Remonty Budowlane - zal.1 Umowa.pdf pdf 11228.59 2021-05-31 08:22:00 Proceeding
Remonty Budowlane - zal. 2 OPZ.pdf pdf 2057.57 2021-05-31 08:22:00 Proceeding
Remonty Budowlane KOB 2020 - zal3 formularz.docx docx 35.45 2021-05-31 08:22:00 Proceeding
Remonty Budowlane KOB 2020 - zal4-8.docx docx 39.6 2021-05-31 08:22:00 Proceeding
Remonty Budowlane KOB 2020 - zal 6 do umowy oswvat.docx docx 16.49 2021-05-31 08:22:00 Proceeding
Remonty KOB - informacja z otwarcia .pdf pdf 402.76 2021-07-01 12:02:38 Public message
Remonty KOB - Unieważnienie .pdf pdf 389.41 2021-07-07 08:37:33 Public message

Announcements

2021-07-07 08:37 Jacek Glegoła Informacja o unieważnieniu postępowania w załączeniu

Remonty KOB - Uniewa [...].pdf

2021-07-01 12:02 Jacek Glegoła Informacja z otwarcia ofert w załączeniu

Remonty KOB - inform [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie robót remontowych wynikających z okresowych przeglądów obiektów budowlanych w 2020 r. - 1 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 437