Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-10/21 Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych - AE/ZP-27-10/21

Deadlines:
Published : 28-05-2021 09:52:00
Placing offers : 25-06-2021 09:00:00
Offers opening : 25-06-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 126.5 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 560.95 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1204.79 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 Pakiet Nr 1-24.xls xls 91 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 Pakiet Nr 25-33.xls xls 80.5 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 Pakiet Nr 34-37.xls xls 49 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 Pakiet Nr 38.xls xls 41 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 83.18 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 117.41 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 43.5 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 38.5 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 38 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 39 2021-05-28 09:52:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 1876.82 2021-06-07 11:30:34 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 840.51 2021-06-08 09:29:47 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 489.14 2021-06-08 14:55:42 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 66.62 2021-06-16 10:25:18 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4.PDF PDF 5782.82 2021-06-16 10:26:21 Public message
10_leki, płyny infuzyjne Załacznik Nr 1 Pakiet Nr 25-33 PO ZMIANIE.xls xls 80 2021-06-16 10:26:21 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 501.65 2021-06-25 09:15:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 2666.52 2021-06-25 12:27:48 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.pdf pdf 5236.07 2021-08-26 15:24:18 Public message

Announcements

2021-08-26 15:24 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-14, 16-38 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 15.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-25 12:27 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-06-25 09:15 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-06-16 10:26 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4 wraz z Załącznikiem Nr 1 do SWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ w zakresie Pakietu Nr 27
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 1 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ w zakresie Pakietu Nr 27
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25-06-2021r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

10_leki, płyny infuz [...].xls

2021-06-16 10:25 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-06-08 14:55 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-06-08 09:29 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-06-07 11:30 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2294