Proceeding: TI.221.03.2021.JG Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stopnia wodnego na rzece Drwęca w m. Lubicz zgodnie z art.62. ust.1 pkt.1) ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. dz.u. z 2020 r. poz.1333

Jacek Glegoła
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 26-05-2021 13:12:00
Placing offers : 30-06-2021 10:00:00
Offers opening : 30-06-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Znak sprawy TI.221.03.2021.JG

 TI - ……………../2021/JG

 

OGŁOSZENIE

 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania pn.

 

„Przeprowadzenie  rocznej  okresowej kontroli stopnia wodnego na rzece Drwęca w m. Lubicz  zgodnie z art. 62. Ust.1 pkt1) ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. dz. u. z 2020 r. poz.1333”

 

Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5. 548.000,00 € i zalicza się do tzw. zamówień sektorowych.

Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na

stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulaminy).

Wymagania Zamawiającego:

        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

        Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.

·                     Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

·                     Wymagane jest udzielenie 12  miesięcznej  rękojmi na wykonane roboty.

·                     Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.

·                     Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej zamawiającego w zakładce przetargi – platforma zakupowa, w terminie do dnia   30 czerwca  2021r. do godziny 1000.

·                     Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów

        Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

Wydział Inwestycji i Remontów,

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów – Jacek Glegoła

 

        W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

 

 

 

 

        Wykonawcy  nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.2.

·                     Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

·                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń, tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne). Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

 

Załączniki do ZAPROSZENIA:

 

·                     SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

1.           Wzór umowy z załącznikami,

2.           Opis przedmiotu zamówienia,

3.           Wzór Formularza Oferty z zał. Nr 1 – oświadczenie RODO

4.           Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

5.           Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

6.           Wzór wykazu wykonanych usług  przeglądów budowlanych 

7.           Wykaz kadry,

8.           Oświadczenie podatnika VAT

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JAZ 2021 przegląd roczny -SIWZ.pdf pdf 6695.21 2021-05-26 13:12:00 Proceeding
JAZ przegląd roczny -Ogłoszenie .pdf pdf 1208.87 2021-05-26 13:12:00 Proceeding
JAZ przegląd roczny - umowa zal.1.pdf pdf 4102.09 2021-05-26 13:12:00 Proceeding
JAZ 2021 przegląd roczny - OPZ zal.2.pdf pdf 472.31 2021-05-26 13:12:00 Proceeding
JAZ 2021 przegląd roczny - zal. 3 Formularz ofertowy .docx docx 35.03 2021-05-26 13:12:00 Proceeding
JAZ 2021 przegląd roczny - zal.4-7.docx docx 37.33 2021-05-26 13:12:00 Proceeding
JAZ 2021 przegląd roczny - zal 8 oswvat.docx docx 16.49 2021-05-26 13:12:00 Proceeding
JAZ Przegląd - Informacja z otwarcia .pdf pdf 428.11 2021-07-02 08:26:06 Public message
JAZ PRZEGLĄD 2021 - Informacja z wyboru Wykonawcy .pdf pdf 401.02 2021-07-14 09:46:01 Public message

Announcements

2021-07-14 09:46 Jacek Glegoła Informacja z wyboru Wykonawcy w załączeniu

JAZ PRZEGLĄD 2021 - [...].pdf

2021-07-02 08:26 Jacek Glegoła Informacja z otwarcia ofert w załączeniu

JAZ Przegląd - Infor [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 519