Proceeding: FZ.38.105.2021.WW. Wycena wartości dzierżawionego gruntu (część dz.828/2 obr.66 Toruń).

Wojciech Walkowiak
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 17-05-2021 13:37:00
Placing offers : 19-05-2021 13:40:00
Offers opening : 19-05-2021 13:45:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej również „Zamawiającym”) zaprasza do złożenia propozycji cenowej dotyczącej ewentualnej realizacji usługi wymienionej w tytule niniejszego zaproszenia za pomocą platformy zakupowej Open Nexus.

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 428 000, 00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy.

Zgodnie z § 2 pkt. I „Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. ”, który jest dostępny pod adresem: http: //www.wodociagi.torun.com.pl/ w zakładce „Przetargi / Regulaminy” i dalej zwany "Regulaminem", wartość szacunkowa zamówienia -pon. 3 500, 00 zł- nie obliguje również Spółki Toruńskie Wodociągi do zastosowania w/w Regulaminu.

Niniejsze postępowanie rozeznania rynku nie stanowi:
- oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani
- zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu PZP oraz w/w Regulaminu.

Wobec powyższego zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia niniejszego rozeznania rynku bez podania przyczyny.

Należy zaznaczyć, że najbardziej zależy nam na niskiej cenie oraz terminie realizacji.
W przypadku dokonania wyboru danej propozycji i chęci udzielenia ewentualnego zamówienia, będą obowiązywały następujące zasady jego realizacji:
- zamówienie zastanie zrealizowane na podstawie przesłanego wykonawcy (wygenerowanego poprzez platformę zakupową) druku zamówienia drogą elektroniczną,
- płatność nastąpi po dostarczeniu zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w terminie nie dłuższym niż 30 dni w/w dnia dostarczenia f-ry/r-ku),
- miejscem dokonania odbioru (i adresem nadania) ewentualnego przedmiotu zamówienia będzie siedziba Spółki, tj.:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Zespół ds. Terenowych i GIS
ul. Rybaki 31/35
87-100 Toruń
W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z w/w komórką organizacyjną Spółki Toruńskie Wodociągi:
-tel. +48 56 65 86 510 lub 421,
-e-mail: zgackowski@wodociagi.torun.com.pl lub jjaniak@wodociagi.torun.com.pl .

W sprawach tutaj nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń;
tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51, e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl .
Dane są przetwarzane w celu realizacji rozeznania rynku.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia procedury rozeznania rynku.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust.4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) - wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.


Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Spółka Toruńskie Wodociągi oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-05-20 08:13 Wojciech Walkowiak Toruń, dnia 20.05.2021 r. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy: Biuro Wyceny Nieruchomości Danuta Jabłońska. Wykonawca w/w zaproponował w ramach rozeznania rynku cenę w wysokości 600 zł netto/brutto oraz 10 dniowy termin realizacji przyszłego zamówienia. Dziękujemy za zainteresowanie niniejszym postępowaniem rozeznania rynku.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wycena wartości dzierżawionego gruntu (część dz.828/2 obr.66 Toruń) Zlecenie wyceny wartości części gruntu będącego własnością Toruńskich Wodociągów Sp. o.o., dzierżawionego zgodnie z umową dzierżawy (do wglądu - siedziba Spółki), znajdującego się poza ogrodzeniem tłoczni ścieków przy ul. Szmaragdowej 12 w Toruniu. (dz.828/2 obr.66 o pow. 97 m2) Uwaga: wycenie podlegać ma grunt bez składników majątkowych tam się znajdujących . 1 service Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności. - Przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury / rachunku. Proszę potwierdzić wpisując obok słowo: "TAK". (0)
3 Termin realizacji. - Proszę wpisać obok termin wykonania zadania w dniach od daty otrzymania ewentualnego zamówienia. (0)
4 Oświadczenie RODO. - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam w przedmiotowym rozeznaniu rynku. Proszę potwierdzić wpisując obok słowo: "TAK". (0)
5 Oświadczenie VAT. - Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Proszę wpisać odpowiednio: "TAK" albo "NIE". (0)
Unlock the form

The number of page views: 163