Proceeding: IŚZ.271.4.2021 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, UL. TORUŃSKA (DZIAŁKA NR 905)

Deadlines:
Published : 13-05-2021 12:57:00
Placing offers : 25-05-2021 10:00:00
Offers opening : 25-05-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.09 2021-05-13 12:57:00 Proceeding
SWZ + załaczniki 1-8.pdf pdf 894.68 2021-05-13 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie potwierdzające aktualność informacji.docx docx 30.5 2021-05-13 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 56 2021-05-13 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 74.5 2021-05-13 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów.docx docx 31.21 2021-05-13 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.95 2021-05-13 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia.docx docx 32.89 2021-05-13 12:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - OPZ - Plan sytuacyjny rurociąg wody surowej pkt 2.11.pdf pdf 1540 2021-05-18 08:44:35 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy po korekcie.docx docx 35.92 2021-05-20 09:57:40 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1).pdf pdf 34.08 2021-05-20 09:46:55 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ I.pdf pdf 302.76 2021-05-20 09:46:55 Public message
wyjaśnienia treści SWZ II.pdf pdf 263.95 2021-05-21 11:47:30 Public message
wyjaśnienia treści SWZ III.pdf pdf 372.84 2021-05-24 12:43:34 Public message
wyniki badań wody - studnie nr 2 i 3.pdf pdf 3550.89 2021-05-24 12:43:34 Public message
informacja o kwocie - art. 222 ust. 4 PZP.pdf pdf 443.45 2021-05-25 09:03:23 Public message
informacja w trybie art. 222 ust. 5 PZP.pdf pdf 382.27 2021-05-25 14:18:59 Public message
informacja w trybie art. 253 ust. 2 PZP.pdf pdf 386.99 2021-06-16 14:12:18 Public message

Announcements

2021-06-16 14:12 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.), Zamawiający - Gmina Krośniewice przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja w trybie [...].pdf

2021-05-25 14:18 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja w trybie [...].pdf

2021-05-25 09:03 Aneta Gałek Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP.

informacja o kwocie [...].pdf

2021-05-24 12:43 Aneta Gałek Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, ul. Toruńska (działka nr 905), w związku z zapytaniem Wykonawcy

wyjaśnienia treści S [...].pdf

wyniki badań wody - [...].pdf

2021-05-21 11:47 Aneta Gałek Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, ul. Toruńska (działka nr 905), w związku z zapytaniem Wykonawcy.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-05-20 09:57 Aneta Gałek W ślad za wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ Zamawiający - Gmina Krośniewice udostępnia skorygowany Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

2021-05-20 09:46 Aneta Gałek Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, ul. Toruńska (działka nr 905), w związku z zapytaniami Wykonawców

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2021-05-18 08:44 Aneta Gałek W uzupełnieniu Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8 do SWZ, Zamawiający udostępnia plan sytuacyjny rurociągu wody surowej, o którym mowa w pkt 2.11 OPZ.

Załącznik Nr 8 do SI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 503