Proceeding: PZ.271.2.2021 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowośi Zawady

Zamówienia Publiczne
Gmina Bełchatów
Deadlines:
Published : 13-05-2021 12:08:00
Placing offers : 28-05-2021 08:30:00
Offers opening : 28-05-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.7 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 471.52 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - projekt umowy.pdf pdf 650.34 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc doc 51.5 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf pdf 249.59 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 35 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 131.1 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.doc doc 40.5 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.pdf pdf 196.4 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 b - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podtsaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 37.5 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 b - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podtsaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 158.65 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4- świadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 34.5 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4- świadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 139.06 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 31.5 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf pdf 111.98 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc doc 36 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.pdf pdf 133.99 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - projekt budowlany.zip zip 51675.33 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 8 – przedmiar robót.zip zip 227.64 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 9 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.zip zip 827.99 2021-05-13 12:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 241.64 2021-05-28 10:31:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 288.46 2021-06-15 15:32:21 Public message

Announcements

2021-06-15 15:32 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-28 10:31 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-28 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 796 779,39 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 539