Proceeding: Naprawa oświetlenia przeszkodowego zainstalowanego na dwóch masztach telekomunikacyjnych Strefy Radiowej „Warszawa Centrum”.

Deadlines:
Posted : 03-02-2016 15:28:09
Placing offers: 08-02-2016 16:30:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

• Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
• Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.
• Termin wykonania usługi: 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
• Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.
• Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy.
• Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
• Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez zamawiającego.
• Osoba do kontaktu: Anna Górecka, e-mail: anna.gorecka@ksp.policja.gov.pl tel. 022-60-365-10
Sprawy techniczne: Paweł Sapielak e-mail: pawel.sapielak@ksp.policja.gov.pl tel.022-60-324-85

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy.pdf pdf 1896.57 2016-02-03 15:28:09 Proceeding
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 164.02 2016-02-03 15:28:09 Ordered object
Załącznik nr 3 - dokumentacja fotograficzna.pdf pdf 494.46 2016-02-03 15:28:09 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa oświetlenia przeszkodowego na dwóch masztach telekomunikacyjnych Strefy Radiowej „Warszawa Centrum” ul. Chałubińskiego 8.

Załącznik nr 1 - Szc [...].pdf

Załącznik nr 3 - dok [...].pdf

1 other - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od prawidłowo wystawionej Faktury Vat (0)
3 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 173

Send a message to buyer