Proceeding: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu

Magda Jarząbkowska
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 30-04-2021 13:23:00
Placing offers : 21-05-2021 10:00:00
Offers opening : 21-05-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


----


Toruń, 30.04.2021r.

Sygn. sprawy: TI.221. 4.2018. MJ

OGŁOSZENIE

 

 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania pn.:

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu

 

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych, nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 5 350 000,00 EURO, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowano jako sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy.

Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce Przetargi / Regulaminy).

 

1.  Wymagania Zamawiającego:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy.

·       Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

·       Wymagane jest udzielenie 3 letniej gwarancji na wykonane roboty.

·       Wymagane jest zabezpieczenie przez Wykonawcę swojej oferty wadium w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł 00/100)

·       Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.

·       Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Przetargi – Platforma Zakupowa.

·       Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów

  Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia,) w formie papierowej na adres:

Wydział Inwestycji i Remontów,

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów – Magda Jarząbkowska, tel. 0566586405.

 

  W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

  Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 ust.1.

 

2.  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń, tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl.

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce Przetargi / Regulaminy). Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

 

 

Załączniki:

 

·       SIWZ wraz z formularzami i wzorem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja_projektowa.zip zip 316039.03 2021-04-30 13:23:00 Proceeding
Ogloszenie.pdf pdf 54.5 2021-04-30 13:23:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 202.87 2021-04-30 13:23:00 Proceeding
Z1_wzor_umowy.pdf pdf 233.57 2021-04-30 13:23:00 Proceeding
Z1_wzor_umowy_zalaczniki_4_7.pdf pdf 759.66 2021-04-30 13:23:00 Proceeding
Z2_OPZ.pdf pdf 72.68 2021-04-30 13:23:00 Proceeding
Z2_OPZ_schemat.pdf pdf 763.55 2021-04-30 13:23:00 Proceeding
Z3_10_formularze.docx docx 49.55 2021-04-30 13:23:00 Proceeding
Z3_10_formularze.pdf pdf 136.46 2021-04-30 13:23:00 Proceeding
Rudak_C_odpowiedzi.pdf pdf 437.86 2021-05-10 10:20:25 Public message
Rudak_C_odpowiedzi 2.pdf pdf 452.08 2021-05-11 10:09:41 Public message
MZD_decyzja_lokalizacja.pdf pdf 1397.35 2021-05-19 14:18:47 Public message
informacja_o_kwocie.pdf pdf 434.13 2021-05-21 10:01:11 Public message
informacja_z_otwarcia.pdf pdf 440.67 2021-05-21 12:21:39 Public message
informacja_o_wyborze.pdf pdf 439.03 2021-06-02 12:08:08 Public message

Announcements

2021-06-02 12:08 Magda Jarząbkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-05-21 12:21 Magda Jarząbkowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-05-21 10:01 Magda Jarząbkowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja_o_kwocie. [...].pdf

2021-05-19 14:18 Magda Jarząbkowska Decyzja Miejskiego Zarządu Dróg - zgoda na lokalizację i umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym.

MZD_decyzja_lokaliza [...].pdf

2021-05-11 10:09 Magda Jarząbkowska Odpowiedzi na pytania Wykonawców, część 2.

Rudak_C_odpowiedzi 2 [...].pdf

2021-05-10 10:20 Magda Jarząbkowska Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Rudak_C_odpowiedzi.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu - 1 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 634