Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZ.38.98.2021TK Okresowe badadanie sprzętu dielektrycznego w roku 2021.

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 30-04-2021 11:13:00
Placing offers : 06-05-2021 10:00:00
Offers opening : 06-05-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Znak sprawy FZ.38.98.2021TK

 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jw.

 

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 428 000, 00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o." opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /regulaminy” - zwany dalej Regulaminem).

 

 1. Wymagania Zamawiającego:

 

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Podana cena usługi musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Termin wykonania usługi zgodnie z zapisami w umowie.
 • Wykonawca wymaga by Wykonawca wykonujący pomiary legitymował się właściwym laboratorium do wykonywania pomiarów oraz sprzętem na który posiada ważne świadectwa homologacji a pracownik wykonujący pomiary posiadał odpowiednie uprawnienia.
 • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
 • Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji usługi wykorzystane materiały spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
 • Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu .
 • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
 • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:

- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów

 • Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

 

                                       Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

                                                                 ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 


         Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.

 

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

·         Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.

 

 

·         Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

 1. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

 

 • Załączniki:

1.             Formularz oferty (zał. nr 1, 1A )

2.             Oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr  2, 3, 4 )

3.             Wzór umowy (zał. nr 5)

4.             Oświadczenie Rodo ( zał. nr 6)

5.             Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

6.             Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1,2,3,4.doc doc 68.5 2021-04-30 11:13:00 Proceeding
Załacznik nr 1 A_RS.xls xls 30 2021-04-30 11:13:00 Proceeding
Zał.nr 5- RODO.doc doc 32.5 2021-04-30 11:13:00 Proceeding
Zał. nr 6 wzór umowy_RS_ -badanie izolacji 2021.doc doc 244 2021-04-30 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do procedury PZ 04_wyd14 - inf. dot. ISO.doc doc 204.5 2021-04-30 11:13:00 Proceeding
POLITYKA JiŚ_2021_1.pdf pdf 506.36 2021-04-30 11:13:00 Proceeding
1. Załącznik 1,2 _PZ 04_wyd14_Wytyczne, Polityka (edytowalna).doc doc 226.5 2021-04-30 11:13:00 Proceeding
wsad Pomiary izolacji BHP 21.doc doc 48 2021-04-30 11:13:00 Proceeding
Załacznik nr 1 A_RS.xls xls 30 2021-04-30 11:13:19 Subject of the order

Announcements

2021-05-07 12:24 Tomasz Kotowski Znak sprawy:FZ.38.98.2021.TK (ID 453034)

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., działając na podstawie § 6 ust. 17 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie standardowych pomiarów sprzętu ochronnego w rozdzielniach i stacji nn/SN/WN w obiektach Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. w 2021 r. wybrana została oferta firmy: PROMAX Leszek Silewicz z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń), ul. Władysława Dziewulskiego 15c/34, z najniższą ceną : 8.158,00 zł. net (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
Wyboru oferty dokonano zgodnie z § 6 ust 13 i 14 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Toruń dnia 07 maja 2021 r.Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Okresowe badadanie sprzętu dielektrycznego w roku 2021. Pomiary izolacji standardowego wyposażenia sprzętu BHP w rozdzielniach i stacji nn/SN/WN wg załącznika.

Załacznik nr 1 A_RS. [...].xls

1 service Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wg.projektu umowy. 1) 20 maja 2021 r. do dnia 22 maja 2021 r. 2) 20 listopada 2021 r. do dnia 22 listopada2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 184