Proceeding: Zakup nasion, rośłin i materiałów ogrodniczych do nasadzeń na gminnych terenach zielonych

Anita Sąpór
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Published : 29-04-2021 15:04:00
Placing offers : 04-05-2021 15:30:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie przy ul. Zakątek 1 reprezentowana przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup nasion, roślin i materiałów ogrodniczych do nasadzeń na gminnych terenach zielonych.”

I.              Przedmiot zamówienia

 

1.     Nawóz do cisów 1,2 kg /op. – 5 szt.

2.     Nasiona słonecznika miniaturowego ozdobnego 1kg/op. - 2 szt.

3.     Lipa drobnolistna „Greenspire” donica, obw. na wys. 100 cm 10-12 cm – 5 szt.

4.     Zestaw nasion jednorocznych „Łączka kwietna” 1kg/op – 3 szt.

 

Zamawiany materiał roślinny powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe oraz                      

               powinien być:

- opatrzony etykietą;

                - czysty odmianowo;

- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości;

- zdrowy wolny od szkodników i patogenów;

- bez uszkodzeń mechanicznych;

- wyrównany;

- nie zwiędnięty;

                - nie powinien posiadać zaschniętych pąków, korzeni lub liści,

                - powinien posiadać skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty system

                  korzeniowy.

II.             Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawa  do 18.05.2021 r.  PSZOK Będzieszyn 113.

 

III.           Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:

        Anita Sąpór tel. (58) 692 94 61

        Marta Rolska tel.: (58) 692 94 61

IV.           Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą sumaryczną ceną).

V.            Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:

1)    Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

2)    Ceny jednostkowe określone przez Dostawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.

3)    Dostawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

VI.           Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl) w terminie 5 dni od daty wystawienia zapytania.

VII.          Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

4) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

VIII.        Pozostałe informacje:        

       1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:           

a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;           

b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;            

c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;           

       2.  Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert.          

IX.           Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Dostawców – osób fizycznych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:

− adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

− nr telefonu: 58 692 94 00

− adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

Inspektor danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne  w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. banki).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

 

 

 


 

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Nawóz do cisów 1,2 kg/opakowanie 5 pc. - (0)
2 Nasiona słonecznika miniaturowego ozdobnego 1 kg/opakowanie 2 pc. - (0)
3 Lipa drobnolistna „Greenspire” donica, na wys. 100 cm 10-12 cm 5 pc. - (0)
4 4. Zestaw nasion jednorocznych „Łączka kwietna” 1 kg/opakowanie 3 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 110