Proceeding: Szkolenie: „Psychologia auditu”

Dorota Stępień
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK
Deadlines:
Published : 27-04-2021 07:13:00
Placing offers : 04-05-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Zapytanie ofertowe

 

Szanowni Państwo,

Urząd Dozoru Technicznego planuje realizację projektu szkoleniowego pt. Psychologia auditu”

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją powyższego przedsięwzięcia uprzejmie prosimy
o przesłanie oferty cenowej. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe założenia i wymagania dotyczące ww. projektu:

Oferta powinna być przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 i zawierać:

·         opis firmy szkoleniowej;

·         doświadczanie firmy w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;

·         sylwetkę trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia;

·         propozycję  programu szkolenia w oparciu o zawarte w ogłoszeniu założenia;

·         w cenie oferty proszę ująć materiały szkoleniowe, przeprowadzenie egzaminu testowego, ankiety, raport z ankiet oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

·         PROSZĘ PRZEDSTAWIĆ OFERTĘ  NA SZKOLENIE PROWADZONE W WERSJI:

1.       SZKOLENIE ONLINE

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa docelowa:

Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego (Auditorzy, eksperci uczestniczący w auditach).

Cel:

1.       Poznanie technik psychologicznych podnoszących jakość prowadzenia auditów

2.       Poprawa cech osobistych charakteryzujących auditora, umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, asertywności i etycznego postępowania.

3.       Przybliżenie normy PN-EN ISO 19011:2018-08

 

Zakres tematyczny:

1.       Profesjonalizm auditora:

·         Sylwetka psychologiczna auditora

·         Komunikacja – werbalna i niewerbalna, co pomaga a co przeszkadza w audycie?

·         Postawa asertywna, manipulacyjna, uległa

·         Podstawowe kategorie umiejętności interpersonalnych

2.       Skuteczna komunikacja:

·         Typy osobowości i dopasowanie komunikatów auditora

·         Aktywne słuchanie

·         Różne temperamenty a komunikacja

·         Szukanie kompromisu

·         Konflikt z auditowanym

·         Stres auditora a auditowanego

3.       Wymagania ISO 19011:2018 - wytyczne dotyczące auditowania

·         przygotowanie do auditu,

·         prowadzenie auditowu – zbieranie próbek,

·         dokumentowanie auditu,

·         raportowanie z auditu.

4.       Warsztaty

 

Po wyborze wykonawcy program szkolenia zostanie zweryfikowany i uszczegółowiony, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb pracowników Urzędu Dozoru Technicznego.

 

II. WARUNKI WYBORU OFERTY/WYKONAWCY SZKOLENIA ONLINE

1.       Cena - Wartość oferty - waga 70%

2.       Doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu Psychologii auditu w grupach min. 10 osobowych (ostatnie dwa lata: 04.2019r.-04.2021r.) – 30%

 

W celu oceny oferty zostanie powołana trzyosobowa komisja.

L.P.

Kryterium wyboru oferty

Punktacja   % (waga)

Zasady punktacji

1.

Cena

70%

(cena brutto oferty najniższej/ cena brutto oferty badanej) x 70

2.

Doświadczenie Trenera

30%

(liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu Psychologii auditu w grupach min. 10 osobowych (ostatnie dwa lata: 04.2019r.-04.2021r.) oferty badanej/ oferta z największym doświadczeniem trenera) x 30III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wersja szkolenia online:

·         długość szkolenia – 2 dni (8 godz. lekcyjnych + przerwy);

·         liczba grup – 4 (szkolenie online);

·         liczba uczestników –  maksymalnie 80 w podziale na 4 grupy;

·         platforma edukacyjna – po stronie Wykonawcy.

·         Termin realizacji szkolenia: 2021r.

·         Zlecenie realizowane będzie w formie pisemnej umowy;

 

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚĆI

1.    Termin płatności: 21 dni od daty wpływu do UDT wystawionej prawidłowo pod względem formalno-  rachunkowym faktury. UDT nie dokonuje przedpłaty.

2.     Płatność dokonana zostanie przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa netto (PLN)

Wartość netto (PLN)

Wartość brutto
z VAT (PLN)

(Usługa zwolniona z VAT).

Termin

realizacji

 

1.

Szkolenie online: Psychologia auditu

 

1

 

 

 

 

 

Lp.

Doświadczenie trenera

Liczba szkoleń

 

 

 

2.

liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu Psychologii auditu w grupach min. 10 osobowych (ostatnie dwa lata: 03.2019r.-03.2021r.)

 

Termin

Temat szkolenia

Liczba osób szkolonych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres ważności oferty: ………………………….(min 30 dni)

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres dorota.stepien@udt.gov.pl.

Termin nadsyłania ofert upływa 04  maja 2021 r., godz. 23:59, pod uwagę będą brane jedynie oferty złożone na platformie.

RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,

2.       Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl),

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi umowy z Urzędem Dozoru Technicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego,

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i obsługi umowy z Urzędem Dozoru Technicznego z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa,

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu,

7.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

8.       Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej może być konieczne do realizacji i obsługi umowy z Urzędem Dozoru Technicznego.

 

Program zgodności:

1.    Zamawiający informuje, a Dostawca/Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:

Urząd Dozoru Technicznego, prowadząc działalność z poczuciem odpowiedzialności prawnej
i społecznej, wymaga przestrzegania norm i standardów profesjonalnego postępowania
w całej organizacji, w tym przez inne podmioty działające na rzecz UDT lub za jego zgodą oraz oświadcza, że:

1) Posiada wdrożony Kodeks Zgodności, który jest udostępniony na stronie link do strony UDT,
 link do programu zgodności UDT

2) Kodeks Zgodności UDT jest stosowany w odpowiednim zakresie w relacjach z klientami, podwykonawcami i dostawcami.

3) UDT posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodny z normą PN-ISO 37001:2017-05.

4) Pracownicy UDT realizują zadania kierując się zasadami określonymi w „Kodeksie etyki zawodowej pracownika Urzędu Dozoru Technicznego”.

2.    Zamawiający wymaga, a Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawa oraz obowiązujących w UDT zasad określonych w Kodeksie Zgodności przez cały czas realizacji umowy/zlecenia

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy SZKOLENIE ONLINE.docx docx 27.95 2021-04-27 07:13:00 Proceeding
Umowa wzor ON-LINE_.pdf pdf 314.56 2021-04-27 07:13:00 Proceeding
Zapytanie i formularz ofertowy SZKOLENIE ONLINE.pdf pdf 339.49 2021-04-27 07:13:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Szkolenie Cena za przeprowadzenie szkolenia: „Psychologia auditu".- wersja online 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.7861 PLN, EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”. (0)
3 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po szkoleniu, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 2021 (0)
5 Doświadczenie trenera 30% liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu Psychologii auditu w grupach min. 10 osobowych (ostatnie dwa lata: 04.2019r.-04.2021r.) Attachment required (0)
6 Ważność oferty - ważność oferty - minimum 30 dni (0)
7 Platforma edukacyjna - Wykonawca zapewnia szkolenie przez jedną z platform: MS Teams Clickmeeting Zoom (0)
Unlock the form

The number of page views: 128