Proceeding: Modernizacja Stacji Wodociągowej „Czerniewice” w Toruniu

Joanna Szczepańska
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 26-04-2021 08:35:00
Placing offers : 17-05-2021 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Znak sprawy TI.221.34.2019

 

Modernizacja Stacji Wodociągowej „Czerniewice” w Toruniu

 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie j.w.

Zamawiający zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 5 350 000,00 Euro a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowano jako sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt 35) ww. ustawy.

Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi /regulaminy”).

 

1.     Wymagania Zamawiającego:

 

  • Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia, niezbędnymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi, robotami towarzyszącymi i innymi niezbędnymi do wykonania zadania

·         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

·         Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w SIWZ oraz wzorze umowy

·         Kryterium oceny ofert: Cena 100%

·         Wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty

  • Termin wykonania zadania zgodnie z zapisami w SIWZ i wzorze umowy
  • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert
  • Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
  • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi – platforma zakupowa”, w terminie do dnia 17.05.2021 r. do godziny 10.00
  • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia skanu formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i dokumentami
  • Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia) w formie papierowej na adres:

 

Wydział Inwestycji i Remontów Toruńskich Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń


Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów – Joanna Szczepańska

 

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału w postępowaniu, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną, najkorzystniejszą ofertę

·         Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.

 

2.     Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

 

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35;87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 faks. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulaminy).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

3.     Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym, wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

4.     Zgodnie z wymogami art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy

 

 

 

Załącznik: SIWZ wraz z formularzami i wzorem umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja.7z 7z 16788.18 2021-04-26 08:35:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 228.24 2021-04-26 08:35:00 Proceeding
opz.pdf pdf 466.46 2021-04-26 08:35:00 Proceeding
siwz.pdf pdf 741.23 2021-04-26 08:35:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 561.88 2021-04-26 08:35:00 Proceeding
załączniki do umowy.pdf pdf 600.54 2021-04-26 08:35:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 58.43 2021-04-26 08:35:00 Proceeding
wynik postępowania.pdf pdf 134.56 2021-05-20 09:50:24 Public message

Announcements

2021-05-20 09:50 Joanna Szczepańska Wynik postępowania

wynik postępowania.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja Stacji Wodociągowej „Czerniewice” w Toruniu - 1 building work Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 570