Proceeding: ZP-24/2021 Wykonywanie usługi zabezpieczenia medycznego przez ratowników medycznych wraz z pojazdem sanitarnym.

Deadlines:
Published : 21-04-2021 14:20:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP-24_2021 CZĘŚĆ nr II projektowane postanowienia umowy.doc doc 200 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 CZĘŚĆ nr III opis przedmiotu zamówienia.doc doc 89.5 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.58 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 załącznik nr 1.1. do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 86 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 załącznik nr 1.2. do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 86 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 załącznik nr 1.3. do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 85.5 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczeń.docx docx 25.45 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. spełnieniu warunków udziału.docx docx 24.37 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz pojazdów.doc doc 76 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 załącznik nr 5 SWZ - Wykaz osób.docx docx 23.04 2021-04-21 14:20:00 Proceeding
ZP-24_2021 CZĘŚĆ nr I instrukcja dla Wykonawców.docx docx 95.02 2021-04-21 14:20:37 Proceeding
ZP-24_2021 Komunikat BIP.docx docx 36.78 2021-04-29 10:19:20 Public message
ZP-24_2021 informacja o kwocie.doc doc 48.5 2021-05-05 09:11:24 Public message
ZP-24_2021 informacja z otwarcia strona.doc doc 46 2021-05-05 13:37:50 Public message

Announcements

2021-05-05 13:37 Monika KOLASA 05.05.2021 r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZP-24_2021 informacj [...].doc

2021-05-05 09:11 Monika KOLASA 05.05.2021 r. - INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

ZP-24_2021 informacj [...].doc

2021-04-29 10:19 Monika KOLASA 29.04.2021 r. - Modyfikacja treści SWZ.

ZP-24_2021 Komunikat [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 285