Proceeding: 050/2021 DOSTAWY PRODUKTÓW NAFTOWYCH, OLEJÓW I SMARÓW – 2 ZADANIA

Deadlines:
Published : 16-04-2021 11:00:00
Placing offers : 30-04-2021 10:30:00
Offers opening : 30-04-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Szanowni Państwo,  

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Przetarg organizowany zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Dopuszcza się składanie ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2):

Zadanie 1:  Dostawy produktów naftowych, olejów i smarów,

Zadanie 2: Dostawa oleju hydraulicznego.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·         Zadawania pytań do SIWZ

·         Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·         Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
050_OGLOSZENIE_.pdf pdf 105.84 2021-04-16 11:00:00 Proceeding
050_SIWZ_.pdf pdf 194.88 2021-04-16 11:00:00 Proceeding
050_Załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 15.38 2021-04-16 11:00:00 Proceeding
050_Załącznik nr 1a do SIWZ.xlsx xlsx 17.97 2021-04-16 11:00:00 Proceeding
050_Załącznik nr 2 do SIWZ.docx docx 15.45 2021-04-16 11:00:00 Proceeding
050_Załącznik nr 2a do SIWZ.xlsx xlsx 15.69 2021-04-16 11:00:00 Proceeding
050_Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 73.46 2021-04-16 11:00:00 Proceeding
050_Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf pdf 68.68 2021-04-16 11:00:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami SIWZ, stanowiące ofertę Wykonawcy (załącznik 1, 1a i/lub 2, 2a do SIWZ). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 288