Proceeding: 2021/BZP 00035233/01 Dokończenie prac remontowych w pomieszczeniach w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku przy ul. Sobieskiego 3

Deadlines:
Published : 19-04-2021 11:23:00
Placing offers : 05-05-2021 09:15:00
Offers opening : 05-05-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Tuwima 4

76-200 Słupsk

Działające w imieniu i rzecz:

Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Słupsku, ul. Sobieskiego 3

76-200 Słupsk

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie art. 275 pkt. 1 w trybie podstawowym o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych a nie przekraczającej wartości określonej art. 3 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.), zwanej dalej ustawą PZP.


Dokończenie prac remontowych w pomieszczeniach w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku przy ul. Sobieskiego 3

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 10235.35 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc doc 60 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 2a- Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc doc 60.5 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc doc 62.5 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 3a- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc doc 62 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 4- zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby.doc doc 46 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 5 - wzór umowy.doc doc 170.5 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 6 - Wykaz robót.doc doc 49.5 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 7 - Oświadczenie o aktualnosci braku podstaw wykluczenia.doc doc 43 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 8 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zip).zip zip 3475.21 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 9 - Remont pomieszczen szkoly 2021 przedmiar.pdf pdf 606.61 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Zał. 10 - Wykaz rozwiązań równoważnych.doc doc 48.5 2021-04-19 11:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmowieniu BZP.pdf pdf 5163.92 2021-04-19 11:23:03 Proceeding
Zał. 1- Formularz oferty.doc doc 70.5 2021-04-19 11:23:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 316.91 2021-05-05 11:04:11 Public message

Announcements

2021-05-05 11:04 Dorota Wysocka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 09:15 Buyer message 210 800,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. 1- Formularz of [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 295