Proceeding: 473/4/2021/W Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych na potrzeby EPEC sp. z o.o.

Olga Sampławska
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Department: RZ – Dział Zamówień i Umów
Deadlines:
Published : 15-04-2021 14:40:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców i zapraszamy do składania ofert na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych sortyment Miał I, Miał II w ilości 18 000 ton.

Szczegółowy opis zamówienia określony jest w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" .

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - węgiel 2021-sig.pdf pdf 7849.3 2021-04-15 14:40:00 Proceeding
wegiel SWZ - wersja dla niedowidzących.pdf pdf 717.12 2021-04-15 14:40:00 Proceeding
Zał.nr 1 - Oswiadczenie wykonawcy.docx docx 16.23 2021-04-15 14:40:00 Criterion
Zał. nr 2-Wykaz dostaw_.docx docx 18.55 2021-04-15 14:40:00 Criterion
Zał. nr 3 -Wzór umowy.doc doc 104 2021-04-15 14:40:00 Criterion

Announcements

2021-04-26 09:59 Olga Sampławska Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęło pytanie:
Pytanie: Zgodnie z SIWZ w ramach realizacji zamówienia nie dopuszcza się możliwości powierzenia podwykonawcom części zamówienia( Rozdział VI). Czy ten zakaz dotyczy również powierzenia usługi transportu ( kolejowego lub samochodowego) miału węglowego?

Odp, Zamawiający informuje, że zakaz nie dotyczy usług transportu. Zgodnie z SWZ węgiel musi być dostarczony na plac składu opału przy ciepłowni ul. Dojazdowa 14 w Elblągu, w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00. Koszty transportu ponosi Wykonawca.
2021-04-26 08:16 Olga Sampławska Zamawiający informuje, że składając ofertę w postępowaniu na "Dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych na potrzeby EPEC sp. z o.o. (ID 446483)" należy wpisać na platformie oferowaną cenę net 1 tony węgla kamiennego. Zamawiający nie dołącza osobnego pliku - formularza ofertowego.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Węgiel kamienny do celów energetycznych sortyment Miał I, Miał II Proszę wpisać cenę ofertową 1 tony węgla kamiennego 18000 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Oświadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Oświadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga dołączenia skanu dokumentu. Attachment required

Zał.nr 1 - Oswiadcze [...].docx

(0)
5 Wykaz dostaw - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące - Zdolności technicznej lub zawodowej - Warunkiem udziału w Postępowaniu jest realizacja w sposób należyty, w okresie ostatnich 3. lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości co najmniej 10.000 ton opału rocznie. Proszę dołączyć Wykaz wykonanych dostaw, zgodny z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, wraz z dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są: referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane Attachment required

Zał. nr 2-Wykaz dost [...].docx

(0)
6 Dowód wniesienia wadium - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). a) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, należy dołączyć do oferty potwierdzenie wykonania przelewu; b) w przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz, stosowny dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy złożyć razem z ofertą na Platformie Zakupowej. Wykonawca ma również możliwość złożenia dokumentu, potwierdzającego złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, w siedzibie Spółki: 82-300 Elbląg ul. Fabryczna 3 (Sekretariat III p.), przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału. (0)
7 Pełnomocnictwo - Pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; Zamawiający wymaga na etapie złożenia oferty, dołączenia skanu dokumentu, potwierdzonego za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy). (0)
8 Wzór umowy - akceptuję wzór umowy, proszę potwierdzić

Zał. nr 3 -Wzór umow [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 568