Proceeding: GKI.7031.54.2021.AS „Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku oświaty wraz z odcinkiem od budynku do zespołu redukcyjno-pomiarowego

Agnieszka Winczewska
Gmina Zawoja
Deadlines:
Published : 13-04-2021 09:34:00
Placing offers : 30-04-2021 10:00:00
Offers opening : 30-04-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na zadanie pn.Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku oświaty wraz z odcinkiem od budynku do zespołu redukcyjno-pomiarowego

Zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku.

Szczegóły w załączniku.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.338775006 wew. 118

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Publikacja kotłownia.zip zip 2247.98 2021-04-13 09:34:00 Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE-modernizacja kotłowni w hali sportowej w zawoi cnetrum 21,042021 korekta.doc doc 171.5 2021-04-21 10:31:57 Public message

Announcements

2021-04-21 10:31 Agnieszka Winczewska Szanowni Państwo,
1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 10.00 za pomocą platformy zakupowej, PLATFORMAZAKUPOWA.PL
2. Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej, PLATFORMAZAKUPOWA.PL w dniu 30.04.2021, godz. 10.30

dokonano korekty odpowiednich zapisów zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE-m [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku oświaty wraz z odcinkiem od budynku do zespołu redukcyjno-pomiarowego zgodnie z przedmiarem 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5654 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja 40% 1. Minimalny termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy; 2. Maksymalny termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje gwarancję 60-miesięczną lub dłuższą, oferta otrzyma 40 pkt w kryterium gwarancja. 3. W sytuacji gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji lub okres gwarancji będzie krótszy niż 36 miesięcy, oferta taka zostanie odrzucona. (0)
4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zał. nr 2 Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 287