Proceeding: 1/2021 Dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych i pojazdów wojskowych

Deadlines:
Published : 02-04-2021 10:00:00
Placing offers : 05-05-2021 09:30:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg ograniczony - wnioski
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2021 S 065-169589.pdf pdf 207.31 2021-04-02 10:00:00 Proceeding
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - pismo nr 9167_2021.pdf pdf 1475.32 2021-04-02 10:00:00 Proceeding
wniosek wersja edytowalna.zip zip 69.73 2021-04-02 10:00:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia 2021-S 070-179594.pdf pdf 156.91 2021-04-12 09:35:04 Public message
pismo 9640 2021.pdf pdf 753.02 2021-04-12 09:35:04 Public message

Announcements

2021-04-12 09:35 Anna Szalaty Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/S 070-179594 oraz pismo nr 9640/2021 - zawiadomienie o zmianie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będącego załącznikiem do ogłoszenia o zamówienia.

zmiana ogłoszenia 20 [...].pdf

pismo 9640 2021.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 715