Proceeding: IRG.272.1.27.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa pompowni wody na terenie Gminy Czorsztyn w miejscowościach: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne

Bartłomiej Czechowski
Urząd Gminy Czorsztyn Department: Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Deadlines:
Published : 31-03-2021 12:39:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:15:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Service

Requirements and specifications

IRG.272.1.27.2021                                                                                    

Maniowy, 31.03.2021 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych

 

1.         Wójt Gminy Czorsztyn zaprasza Państwa do składania ofert cenowych, dla zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa pompowni wody na terenie Gminy Czorsztyn w miejscowościach: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne”

 

I. Zamawiający:

Gmina Czorsztyn  z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe, prowadzone z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz zgodnie
z regulamin Urzędu Gminy Czorsztyn dla zamówień poniżej 130 000,00 zł netto.

 

III. Zakres prac do wykonania:

1.         Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym ustawą Prawo budowlane, w specjalności:

1)      konstrukcyjno-budowlanej

2)      sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3)      sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

2.         Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie realizowanie w imieniu i na rzecz zamawiającego obowiązków związanych z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego wymienionego w ust. 1 i obejmuje w szczególności:

1)      Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

2)      Reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji prac projektowych, przez sprawowanie kontroli prawidłowości jej sporządzenia pod względem technicznym.

3)      Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

4)      Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji zadania oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji Projektu, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej.

5)      Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów.

6)      Zapoznanie się z dokumentacją techniczną i wszelkimi decyzjami administracyjnymi związanymi z nadzorowaną inwestycją.

7)      Sprawdzanie   jakości   wykonywanych    robót,    wbudowanych    wyrobów    budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

8)      Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji.

9)      Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót, wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu
z Zamawiającym, potwierdzone pisemnie.

10)   Sprawdzenie kompletności oraz pisemne potwierdzenie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów, atestów, deklaracji zgodności i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

11)   Udział w odbiorach robót.

12)   Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i  terminowego wykonania przedmiotu umowy.

13)   Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.

14)   Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

15)   Uczestniczenia    w    naradach    koordynacyjnych   w   terminach    zależnych    od potrzeb i postępu robót.

16)   Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

17)   Traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych.

18)   Stałych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiającego.

19)   W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

20)   Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.

21)   Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.

22)   Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

23)   Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego.

24)   Udzielenie Zamawiającemu wszelkiej merytorycznej pomocy w trakcie w/w kontroli oraz w związku z przygotowaniem odpowiedzi na informację pokontrolną, a także na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych, których zakres dotyczy realizowanych robót w ramach inwestycji.

25)   Ustala się co najmniej 1 pobyt w tygodniu Inspektora Nadzoru w obecności przedstawiciela zamawiającego na budowie w okresie realizacji każdego zadania inwestycyjnego
i nie mniej niż 4 pobyty w ciągu miesiąca. Ponadto na wezwanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie dostępny na budowie w terminie 5 godz. od otrzymania wiadomości o potrzebie pobytu. Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przeszkody w wykonaniu obowiązku pobytu na budowie, Inspektor Nadzoru wyznaczy zastępczego inspektora nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane właściwie dla nadzorowanych robót budowlanych. Zastępczy inspektor nadzoru powiadomi o zastępstwie Zamawiającego oraz okaże pisemne upoważnienie od Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za całość nadzoru, w tym za nadzór sprawowany przez inspektora zastępczego. Wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez inspektora zastępczego, Inspektor Nadzoru musi potwierdzić własnoręcznym wpisem.

26)   Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, wykonywanych po realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych.

27)   Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia został określony w:

- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,

- Dokumentacji technicznej,

- Przedmiarach robót.

Powyższe dokumenty są dostępne w załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

IV. Wymagania formalno-prawne:

 

- Termin realizacji zamówienia – 8 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych

- Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)   Cena brutto - waga 100 pkt

2) Ocena kryterium „cena brutto” (Pc) dokonana zostanie wg następującego wzoru:

 

      Pc = (Cbn /Cb) x 100 punktów

 

Gdzie: Pc - liczba punktów

Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;

Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

 

V. Wykaz oświadczeń, jakie musi przedstawić Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

a)      Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:

·         1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

·         1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

·         1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych

 

 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym oraz związanego z nim wykazu osób.

 

             Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w różnych specjalnościach przez tę samą osobę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w różnych specjalnościach oraz wymagane doświadczenie zawodowe dla danej specjalności.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późń. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 220).

 

Zamawiający, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:

  • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach
    o których mowa powyżej, tj. konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci, instalacji i urz
    ądzeń elektrycznych i elektromagnetycznych.
  • wpis na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

 

Nie doręczenie Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów, lub doręczenie dokumentów z których nie będzie wynikać posiadanie uprawnień, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od podpisania umowy z winy Wykonawcy.

 

1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która będzie niezgodna z treścią zapytania  ofertowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jeżeli stwierdzone zostaną błędy lub okoliczności, mające wpływ na prawidłowość postępowania lub realizację przedmiotu zamówienia.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert:

1.         1.Oferty należy składać na załączonym formularzu – Załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami- elektronicznie na platformie zakupowej znajdującej się na stronie https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn, lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z opisem „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa pompowni wody na terenie Gminy Czorsztyn w miejscowościach: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne” Nie otwierać przed – 09.04.2021 r. godz. 9.15, w terminie do dnia 09.04.2021 r. do godziny 9.00, przesłanej lub dostarczonej na adres: Urząd Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferta musi obejmować całość oferowanych usług.

 

 

 

VII. Kontakt z Zamawiającym:

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

-w zakresie postępowania:

Bartłomiej Czechowski

tel. (18) 275 00 71 wew. 108

e-mail: bartlomiej@ug.czorsztyn.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Toman

tel. (18) 275 00 71 wew. 109

e-mail: zbigniewt@ug.czorsztyn.pl

 

W formularzu oferty należy podać całkowitą cenę brutto.

 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie posiadała najkorzystniejszą cenę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania
na każdym jego etapie.

 

 

Załączniki:

- Formularz oferty

- Wykaz prac

- Projekt umowy

- Dokumentacja techniczna

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Przedmiar robót

- Klauzula RODO ( przesłanki umowy)

- Klauzula RODO ( postępowanie)

 

https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,a,1888683,ogloszenie-o-zamowieniu-przebudowa-pompowni-wody-na-terenie-gminy-czorsztyn-w-miejscowosciach-kluszk.html

 

      

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1- Formularz_ofertowy.doc doc 43 2021-03-31 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf pdf 281.58 2021-03-31 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3- KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf pdf 108.91 2021-03-31 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4- Klauzula w zakresie ogłoszenia o zamówienie.pdf pdf 150.36 2021-03-31 12:39:00 Proceeding
Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 412.42 2021-03-31 12:39:00 Proceeding
Zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 120.27 2021-04-09 10:48:30 Public message
Wybór oferty .pdf pdf 144.68 2021-04-13 08:47:22 Public message

Announcements

2021-04-13 08:47 Bartłomiej Czechowski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór oferty .pdf

2021-04-09 10:48 Bartłomiej Czechowski Zestawienie złożonych ofert.

Zestawienie złożonyc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 226