Proceeding: RI.271.2.2021.MW Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Człuchów

Małgorzata Wrona
Gmina Miejska Człuchów
Deadlines:
Published : 29-03-2021 13:35:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zapytanie ofertowe.pdf pdf 3901.84 2021-03-29 13:35:00 Proceeding
4. Wzór umowy - załacznik nr 3.pdf pdf 676.33 2021-03-29 13:35:00 Proceeding
5. Uchwała - aglomeracja - załącznik nr 4.pdf pdf 8350.33 2021-03-29 13:35:00 Proceeding
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.doc doc 51 2021-03-29 13:35:00 Criterion
3. Wykaz usług - załacznik nr 2.docx docx 19.05 2021-03-29 13:35:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 536.03 2021-04-12 14:12:44 Public message

Announcements

2021-04-12 14:12 Małgorzata Wrona Zamawiający - Gmina Miejska Człuchów przekazuje informację z otwarcia ofert na "Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Człuchów"

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd obszaru i granic aglomeracji Człuchów 1) ETAP I: wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Człuchów wyznaczonej Uchwałą Nr XXV.216.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Człuchów, do którego obliguje Zamawiającego art. 92 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.); Szczegółowe wytyczne zamieszczone zostały w zapytaniu ofertowym. 1 pc. Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego 1
77-300, Człuchów
(0)
2 Projekt uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Człuchów 2) ETAP II: W przypadku gdy po wykonaniu wskazanego w Etapie I przeglądu nastąpi konieczność opracowania aktualizacji (zmiany) aglomeracji Człuchów, wówczas przedmiotem zamówienia będzie również przygotowanie kompletnego projektu uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Człuchów, wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i uzgodnieniu go z organami opiniującymi – w regionalnej zlewni Wód Polskich oraz RDOŚ. Szczegółowe wytyczne zamieszczone zostały w zapytaniu ofertowym. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2. Formularz ofertow [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 1) opracowanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Człuchów: 5 miesięcy od daty podpisania umowy, 2) w razie wystąpienia konieczności opracowania aktualizacji (zmiany) aglomeracji Człuchów, przygotowanie kompletnego projektu uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Człuchów, wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i uzgodnieniu go z organami opiniującymi: 2 miesiące od zakończenia etapu I. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykaz usług - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie usługi w zakresie opracowania przeglądu obszaru i granic aglomeracji i/lub opracowania aktualizacji obszaru i granic aglomeracji o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto) – każda z usług odrębnie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i pomiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, którymi będą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Proszę wpisać "Potwierdzam" Attachment required

3. Wykaz usług - za [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 220